ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 (วาระพิเศษ) / 2552

เมื่อ 20 มกราคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการศึกษา และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาลชุดใหม่ ที่แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.2 (ร่าง) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขอให้เน้นในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ( ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.5 สรุปผลการศึกษาการกำหนดความสำคัญของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ยังขาดข้อมูลในการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ที่ประชุมจึงใคร่ขอให้กองแผนงานได้ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและนำเสนอผลการดำเนินการในสาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.6 สรุปผลการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอที่ประชุมพิจารณา

4.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการดังนี้
1.มอบโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินในการจัดทำรายละเอียดของ
แผนและงบประมาณการปรับปรุงอาคารเรียนรวม หลังที่ 1-3 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2.การจัดตั้งงบประมาณในโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 การทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ซึ่งกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ขอให้ประสานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษาในกรณีการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว โดยการได้ใช้ความรู้จากการศึกษา ถือว่าเป็นการนำองค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานได้เช่นกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อการบริการวิชาการและวิจัยพัฒนาอย่างยั่งยืน ( USC: Ubon Ratchathani University School & Community) และโครงการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการระหว่างโรงเรียน - ชุมชน -มหาวิทยาลัย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพิจารณาทบทวนการจัดทำแผน การดำเนินงานร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและขอให้นำเสนอโครงการต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

5.1 การให้คำปรึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานความก้าวหน้า “ งานเกษตรอีสานใต้ ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.3 ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ และงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 13.30 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ