ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 / 2553

เมื่อ 9 ธันวาคม 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เวลา 09. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

3.2 แนวทางการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน

มติที่ประชุม : กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 แนวทางการบริหารจัดการโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

3.4 รายงานความคืบหน้างานพระราชทานปริญญาบัตร,พิธีเปิดอาคารและการ
เตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกำหนดการและการใช้เส้นทางต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดกำหนดการที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานต่างๆให้รับทราบ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนความร่วมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียน ชุมชน (USC)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการพิจารณาสรุปรายละเอียดของการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริจากคณะ/สำนักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและนำเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักพระราชวังเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินโครงการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.3 การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553

มติที่ประชุม : กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก และขอทราบรายละเอียดความพร้อม เงื่อนไข และนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา จากคณะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา ภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายใน 1 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาถัดไป
เห็นชอบแนวทางที่ 2 เรียกเก็บในอัตราที่เทียบเท่ากับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเรียกเก็บเฉพาะค่ารักษาสถานภาพจำนวน 2,500 บาทต่อภาคการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ภาคเรียนที่เริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียม
เห็นชอบแนวทางที่ 1 เริ่มภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การทำความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.10 ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะในกำกับ ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.11 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการการจราจร หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.12 การบริหารจัดการรถโดยสารสองแถวภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.13 การบริหารจัดการกรณีนักศึกษา/บุคลากรเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ พิจารณาดำเนินการจัดทำรายละเอียดและระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในกรณีเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การระงับการประกาศรับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 รายงานการดำเนินการหอพักอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.6 รายงานประจำปี 2553 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.7 รายงานผลการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.8 รายงานการดำเนินโครงการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.9 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การวางแผนจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพิจารณาปรับแก้ไขแผนพัฒนาคุณภาพ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษารอบสอง ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.4 การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.5 มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 3.2.1 และ 4.1.1

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.6 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.7 ผศ.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ รับทุน โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.8 การลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 1530 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์