ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2554

เมื่อ 11 มกราคม 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดโครงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แนวทางการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางความช่วยเหลือร่วมกันดังนี้
แนวทางที่ 1 มหาวิทยาลัยขอยืมงบประมาณจากเงินกองทุนหรือเงินรายได้ของ คณะต่างๆ เพื่อรวมกับงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า โดยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,962,767.09 (สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) โดยกำหนดผ่อนชำระให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะกำหนดแผนผ่อนชำระและส่งคืนเงินกองทุนให้กับคณะในภายหลัง
แนวทางที่ 2 หนี้ค้างชำระที่เกิดจากการปรับปรุงค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 19,628,374.47 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยการไฟฟ้ากำหนดให้ผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 36 เดือน มหาวิทยาลัยรับผิดชอบวงเงินการชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมด
แนวทางที่ 3 การกำหนดอัตราการชำระค่ากระแสไฟฟ้าในรอบปัจจุบัน โดยขอให้คณะทำงานพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาค่าไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกองแผนงาน พิจารณาแผนการดำเนินงานและการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้จ่ายตามจริง และขอให้ประชุมร่วมคณะ/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
แนวทางที่ 4 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอให้กองแผนงานพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานตามข้อสังเกต ดังนี้
- ค่าจ้างออกแบบอาคารใหม่/ค่าคุมงานก่อสร้าง/ค่าสมทบค่าก่อสร้าง ขอให้ คณะหรือหน่วยงานเจ้าของอาคารเป็นผู้รับผิดชอบ
- เงินสนับสนุนการทำวิจัย ขอให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณที่ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุน และหากมีความจำเป็นต้องสมทบเพิ่มเติมให้กับนักวิจัย มหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดของนักวิจัยอาจต้องทำความตกลงเพื่อหาแนวทางสนับสนุนต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้กองแผนงานพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขอให้เป็นการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณในรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นเท่านั้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามประเด็นการพิจารณาดังนี้
ประเด็นที่ 1 ในกรณีการเพิ่มค่าจ้างพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างชั่วคราว และยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับรองรับการดำเนินการดังกล่าว จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่กลุ่มตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวได้
ประเด็นที่ 2 ในกรณีเงินค่าครองชีพชั่วคราว มอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายและ กองคลังพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา 2/2553 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 คน ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554
ประเด็นที่ 2 การรับรองวันสำเร็จการศึกษา ของรายที่ 8 (พลโทยุทธนา หาระบุตร) และรายที่ 10 (นายกิตติศักดิ์ อริยะเครือ) ขอให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษาทั้งสองรายให้การรับรองการสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง) ประกาศการกำหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. .......... (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พิจารณาจัดส่งรายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรในปัจจุบันให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อยืนยันความพร้อมในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 สรุปยอดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอคณะ/สำนัก ที่ยังไม่ได้จัดกรอบวงเงินงบประมาณขอให้นำส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ 11 มกราคม 2554 เพื่อรวบรวมและนำส่งสำนักงบประมาณต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 แนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยขอให้กองแผนงานพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยเพื่อหารือและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำหรับผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณต่อไป ขอให้มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาความคุ้มค่าของการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี 2554-2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 การพิจารณารับรองคู่มือการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขการดำเนินงานเพิ่มเติม ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพฯ เพื่อปรับปรุงคู่มือต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2553)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.2 ผลและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
(ประจำเดือน มกราคม 2554)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับ
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ( ณ เดือนธันวาคม 2553)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ดำเนินการเรียกบัญชีรายชื่อสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนและประสานคณะเพื่อประกาศรับบุคคลเข้าศึกษา
เพิ่มเติมในรอบที่สอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการให้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเดิมและเปิดรับให้เฉพาะสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดรับในรอบแรกแล้วเท่านั้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.6 การเข้าร่วมกิจกรรมโรงทานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วัดหนองป่าพง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.7 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบถือปฏิบัติ โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย โดยกำหนด เป็น “ TH Sarabun PSK” สำหรับการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.8 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
“ อาคารเทพรัตนสิริปภา ” เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์และทบทวนแนวทางในการการดำเนินการจัดสรรวงเงินรางวัลประจำปี 2552 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
2.ปรับแก้ไขร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2552 ในรายรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และหัวหน้างานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาปรับแก้ไขให้เหลือหน่วยงานละ 1 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.2 เสนอขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก โดยนำส่งข้อมูลให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาเพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2555 - 2559)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 15.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์