ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2554

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า ๑ บรรทัดที่ ๑๕ ตัดรายชื่อจากข้อ ๙ แก้ไขเป็น ผู้ไม่มาประชุม ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน หน้า ๒๗ แก้ไขระเบียบวาระที่ ๖.๓ แก้ไขเป็น ๖.๓ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่เสนอและสรุปผลการตอบรับเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การให้ทุนการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติเนื่องจากคณะได้แจ้งระงับทุนของนักศึกษาดังกล่าวไปแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓(ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๒ คน ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง)ประกาศจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์เดิมไปก่อน จนกว่าการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอให้กองแผนงานพิจารณารวบรวมและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง นำส่งให้คณะ/ สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังคงค้างของนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติที่ประชุม : เห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓-๕ ที่ยังคงค้างทั้งหมด และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.8 การจัดงานกฐินสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.9 การบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนี้ ๑. การรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรช่วยกันประหยัดน้ำ โดยอาจพิจารณาจัดเก็บข้อมูลจากใช้น้ำภายในหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ช่วยกันประหยัดน้ำและสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่ดีร่วมกัน ๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดำเนินการจัดทำมาตรการและแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อนำเสนอต่อไป ๓.มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.10 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.1 การขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรและทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ประสานผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเฝ้าฯ จำนวน ๑๐ ท่าน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เพื่อเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 13.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์