ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2554

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การหารือการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒๔-๒๘ แก้ไขเป็น “ ๓.๑ ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๘๐ ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๒๐ คน โดยจำแนกเป็นประเภทการรับโดยรับจากผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน และรับโดยการเทียบโอนหน่วยกิต จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๔๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ”
หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขเป็น “ ปิดสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

4.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ขอให้คณะ/สำนัก เร่งรัดการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอความร่วมมือให้คณะ/สำนัก ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามประเด็นต่อไปนี้
๑. ร่างบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนทางวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความร่วมมือของทุกคณะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ และมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการประสานเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมพิจารณาและกำหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่เน้นการดำเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่แยกตามคณะ ควรกำหนดคณะทำงานตามบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.7 การขยายถนน คสล.บริเวณทางออกประตู ๓ (ด้านงานสวนและสิ่งแวดล้อม)

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.8 ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารใหม่

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการ เนื่องจากเกี่ยวพันกับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงควรมีการศึกษาถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นระยะสั้นและระยะยาว โดยขอคำปรึกษาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผังแม่บทร่วมศึกษาและเห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.9 การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ลาออก

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แจ้งคณะ/สำนัก เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน ๑ ท่าน เพื่อทาบทามและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.10 กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

4.11 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๖ คน ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 โครงการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 การจัดโครงการฝึกอบรมการซ้อมรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.4 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ( CHE QA online System )

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.6 แจ้งสำเนาหนังสือบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๔ เรื่องการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน โดยเน้นที่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผลการเรียนอยู่เกณฑ์ที่ดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.2 แนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน ตามที่ ทปอ.ได้หารือร่วมกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานรายละเอียดและความคืบหน้าในแนวปฏิบัติการดำเนินการแนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ TQF

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

6.4 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : ขอให้คณะ/สำนัก พิจารณาการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามข้อมูลที่กองแผนงานนำเสนอ และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้แจ้งกองแผนงาน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 การขอข้อมูลต้นทุนหลักสูตรและหาจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จากคณะวิชาต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบและให้คณะ/สำนัก จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ๑,๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายวิชาที่ลงทะเบียน และให้จัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์การจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขเกณฑ์กำหนดการจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.7 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.8 การจัดงานเสวนาทางวิชาการ Using technology to deliver instructions & Preparing an International Campus Learning from Practices of America Universities

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.9 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.10 ขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินผลภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับภาควิชา คณะ สำนัก หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้งานประกันคุณภาพฯ คงเกณฑ์การประเมินใน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ( ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ )ไว้ในระดับคณะ/สำนัก โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ในส่วนที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยงานประกันคุณภาพจะดำเนินการจัดทำแบบสอบถามและส่งผลการวิเคราะห์ให้คณะเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการประเมินต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์