ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2554

เมื่อ 7 มิถุนายน 2554

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๕ (ตารางข้อ ๑๐ คอลัมน์ที่ ๕) แก้ไขเป็น รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น ๓. ตัวบ่งชี้ที่ขอยกเลิกการประเมิน ในระดับภาควิชา จำนวน ๘ ตัวบ่งชี้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ข้อหารือการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบฝ่ายดูแลบัณฑิตในการพิจารณาการแต่งกายให้มีความเหมาะสมเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) และให้คณะแจ้งการใช้วิชาสามัญ กลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการสำหรับนักศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

มติที่ประชุม : การดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สำหรับการประเมินคุณภาพภายในประจำปี ๒๕๕๓ ให้คณะใช้ผลการประเมินตามแบบสำรวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ และสำหรับการประเมินประจำปี ๒๕๕๔ ขอให้คณะดำเนินการตรวจประเมินด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความเป็นจริง และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.2 การปรับอัตราการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ จากเดิม ที่ได้รับการจัดสรร ๑๐๐:๐ เป็น ๗๐:๓๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานำข้อเสนอแนะไปปรับรายละเอียดการอุทธรณ์ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตรอันเกิดจากการตัดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา และกองคลัง ร่วมกันพิจารณาดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๔ คน ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการกำหนดเกณฑ์การสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ ทั้งนี้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไขประกาศให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : - กองคลังแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 โครงการ “สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.4 รายงานข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ทำการสถานีตำรวจ(ชั่วคราว)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พิจารณา สถานที่ คือ ร้านยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.2 รายงานผลการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.3 การจัดสรรทุนหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยมอบผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้มีความชัดเจน และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบถึงความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.4 ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.5 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.6 การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.7 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

6.8 ชี้แจงการดำเนินงานเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดทำโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยราคาต่ำ และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.10 ความคืบหน้าผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.11 แจ้งระบบสืบค้นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.12 โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 15.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์