ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2554

เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและช่วยเหลือทางอรรถคดี กรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ถูกฆาตกรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

1.2 พระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๕ ลำดับที่ ๑ แก้ไขเป็น รศ. สัมมนา มูลสาร
หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) และให้คณะแจ้งการใช้วิชาสามัญ กลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารใหม่

มติที่ประชุม : ประเด็นข้อ ๓.๑.๑ เห็นควรชะลอไว้ก่อน โดยอนุมัติในหลักการให้นำมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อมีการจัดทำแผนในปีต่อไป
ประเด็นข้อ ๓.๑.๒ อนุมัติให้ดำเนินการได้
ประเด็นข้อ ๓.๑.๓ เห็นชอบให้ดำเนินการ
ทั้งนี้โดยให้คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานการดำเนินการกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้มอบคณะทำงานร่วมกับกองกฎหมายพิจารณา ( ร่าง )บันทึกข้อตกลง ให้ครอบคลุมถึงประโยชน์ และรวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ นำเสนอให้อธิการบดีพิจารณาในรายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนกำหนดตกลงร่วมลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒,๔๒๖ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๒ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๗ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขออนุมัติในการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๗) จำนวน ๕๓ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเข้าร่วมงาน Thailand International Education Expo 2011: TIEE 2011

มติที่ประชุม : เห็นควรชะลอการเช่าบู๊ทไว้ก่อนและมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในปีนี้ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยขอเพียงนำส่งเอกสารเพื่อฝากประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าว สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไปนั้น ขอให้คณะ/สำนัก พิจารณาจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเข้าร่วมงานในโอกาสต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนการพัฒนาจากระดับผู้บริหารเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และลงสู่ตัวบุคคลในระดับ คณาจารย์ บุคลากร เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า ๓ คะแนน โดยเฉพาะหัวหน้าภาควิชา มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเน้นไปยังคณาจารย์ในภาควิชาหรือในคณะ ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย, งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งประเด็นในการจัดการเรียนการสอน หากเพิ่มรายละเอียดผลงานเหล่านี้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลได้ มหาวิทยาลัยจะมีฐานข้อมูล สำหรับนำไปวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของบุคลากรเฉพาะด้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามตัวชี้วัดให้มีค่าคะแนนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน และเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ/สำนัก จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ยื่นอุทธรณ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและทบทวนผลการประเมินเพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะ/สำนักควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ประจำปี
๒. ควรพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์
๓. ทุกหน่วยงานควรเข้าร่วมการพิจารณาผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่าง วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ประเด็นที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
๑. เสนอให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานต่ำ เสนอเอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๒. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ ๓ หมายถึง หลักสูตรไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ ไม่ตรง หรือหลักสูตรไม่ได้ปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๓. การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ควรพิจารณาให้สามารถนำหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาประเมินได้
๔. ควรรายงานผลการประเมินด้วยวาจา แต่ไม่แจ้งค่าคะแนน (เสนอเพื่อพิจารณา)
๕. สามารถปรับปรุงตัวบ่งชี้ได้
๖. ทุกหน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงานในระบบ CHE QA online
๗. ควรพัฒนา/กรรมการประเมิน ควรมีประสบการณ์ทางการบริหาร
๘. ควรมีรางวัลหรือการสร้างแรงจูงใจ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.10 รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. โดยขอให้คณะ/สำนัก พิจารณาทบทวนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีส่วนสอดคล้องและส่งเสริมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งการทบทวนดังกล่าว จะมีผลการต่อการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษาถัดไป
๒. ควรพิจารณาดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะให้ชัดเจน และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้รองรับแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.11 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นประธาน
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
๗. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.12 ระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.13 ขอเสนอแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำราให้กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ขอให้สำนักวิทยบริการประสานกับกองคลังเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันไปพลางก่อน และทั้งนี้ขอให้คณะวิชาที่สั่งซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะก่อน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุหนังสือฯ เพิ่มเติม โดยขอให้ประสานขอคำปรึกษากับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบริบทด้านการบริหารที่คล้ายคลึงกับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.14 การขอตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - สำนักวิทยบริการแจ้งถอนเรื่อง –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.15 สรุปผล “โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการใช้โปรแกรม KKUFMIS ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) เนื่องจากอาจจะต้องมีกระบวนงานบางส่วนเปลี่ยนแปลงจากเดิม คณะทำงานควรสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในระดับปฏิบัติ และผู้บริหารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และผู้บริหารสามารถควบคุมและเลือกรูปแบบรายงานด้านการเงินที่สามารถตอบสนองในการเชื่อมโยงในภาพรวม อันจะนำไปสู่การใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.16 การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ลาออก)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการเสนอชื่อนายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา เจนศิริศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยมีบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ,คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อหาความเชื่อมั่นและให้เกิดการยอมรับในแบบประเมินก่อนดำเนินการประเมินต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ แบบให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณบดี แก้ไขเป็น แบบให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน
ข้อ ๒.๒ ความคิดเห็นแบบประเมินผลการดำเนินงานของคณะ เห็นควรเพิ่ม ตัวเลือก “ไม่ทราบข้อมูล”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

4.18 ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ขอให้ตรวจสอบและปรับข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปผลนำเสนอควบคู่กับจำนวนแผนการรับนักศึกษาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ขอให้กองแผนงานพิจารณานำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนมีความสอดคล้องกันหรือไม่ ตลอดจนแนวคิดและเหตุผลในการพิจารณาปรับแผนควบคู่กับข้อมูลในการขอปรับ
๒. กองแผนงาน และงานพัฒนาหลักสูตร ควรพิจารณากำหนดปฏิทินในการเสนอปรับแผน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.19 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ........

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.1 รายงานผลการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๕

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้พิจารณานำบทความสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๕ ลงตีพิมพ์ในวารสารมอบ.วิจัย ( ฉบับพิเศษ )

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.3 การตรียมการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.4 การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

5.5 การขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอลของสโมสรอุบลไทเกอร์

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ประสานขอความชัดเจนในด้านงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเช่าพื้นที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหน่วยงานดูแลพื้นที่สนามฟุตบอล และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ที่เปิดให้บริการสำหรับหน่วยงานภายนอก ควรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และ กำกับดูแลผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบแนวคิดและประเด็นหลักของการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี
๒. หน้า ๓ ข้อ ๔ ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรพิจารณากำหนดเป็นค่าเป้าหมายจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้สะดวกและครอบคลุมกว่า
๓. หน้า ๕ ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ควรกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการวัดผลให้ชัดเจน ว่าจะวัดจากอะไร
๔. การจัดการและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของจำนวนโครงการ ถ้าเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูล หรือมีการรวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เป็นต้น
๕. การตั้งค่าเป้าหมายและแต่ละตัวชี้วัด ควรนำข้อมูลด้านงบประมาณที่สามารถนำไปขับเคลื่อนในแต่ละตัวชี้วัดนำมาพิจารณาร่วมด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.......

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไข และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยคณะกรรมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ....... ดังนี้
- ควรพิจารณา ระบุ คำจำกัดความของสาขาวิชา หมายความรวมถึง กลุ่มวิชาที่ฐานะเทียบเท่าภาควิชา
- ขอให้พิจารณาแก้ไข คำว่า “ ภาควิชา ” เป็น สาขาวิชา ในทุกหน้า
- หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๘ ( ข้อ ๑๓ วรรค ๓ ) การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณบดี เพิ่ม ข้อความ “และถอดถอน”
- หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒ แก้ไข คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

6.3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (MOU)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.4 ค่าไฟฟ้าค้างชำระ

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.5 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาท์ (Clearing House)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.6 การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงผ่านส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.7 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์