ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 (วาระเวียน) / 2554

เมื่อ 26 สิงหาคม 2554

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา - น.

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๒ คน โดยให้สำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลังพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ปิดเวลา -
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์