ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2552

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้
1. ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา,กองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับคณะกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ขอให้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะและส่วนกลางดังนี้
2.1 ขอความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษาและกองบริการการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
2.2 ขอความร่วมมือจากคณะในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนักศึกษาในความรับผิดชอบของคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, กิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติมของคณะบริหารศาสตร์และนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์พิจารณาจัดทำรายละเอียดในการขอเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็น โดยเพิ่มรายละเอียดข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้
1.รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรับเข้าศึกษากับรายได้ต่อ
หัวของนักศึกษาที่คณะต้องใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ พร้อมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคณะหากไม่ได้จำนวนนักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้
2.เหตุผลและข้อเท็จจริงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์จากคณะอื่นๆที่ต้อง
รับผิดชอบในรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ,จำนวนห้องเรียน หรือทรัพยากรต่างๆ ทั้งจากของคณะและในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอันเนื่องมาจากการรับนักศึกษาเพิ่มของทั้งสองคณะ
3.เหตุผลและข้อเท็จจริงอื่นใดอันอาจเป็นสาเหตุให้คณะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น เช่น
ความจำเป็นในการจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมาจากกลุ่มวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นต้น
ทั้งนี้หากพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้างต้นแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 สรุปผลการดำเนินงานและกำหนดการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.3 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา พ.ศ. 2552 ดังนี้

1.เห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา
2.เห็นควรให้มีการเพิ่มแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าสู่โครงการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณาตัวอย่างหลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เคยดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้ว
3.ควรเพิ่มการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและยุติธรรมในการพิจารณาและกลั่นกรองผลงาน ตำรา และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากขึ้นอาจปรับหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอผลงานเข้ามาเพื่อแข่งขันหรือประกวดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ส่งผลงานได้ อันจะส่งผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างรายได้จากการผลิตตำราและสื่อการสอนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน “The 1st International Sympusium on Sustainable research and development in Mekong sub-region” ณ Danang University of Technology ประเทศเวียดนาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก่กองส่งเสริมการวิจัยฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนสำหรับโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่อสำนักยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (Audit Committee ) พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องใช้ผลสอบ A-NET เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในกรณีผู้ไม่ได้สอบ A-NET

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ต้องใช้ผลสอบ A-NET และขอความร่วมมือคณะนำส่งรายละเอียดในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดรับเพิ่มเติม ซึ่งต้องไม่เกินจำนวนรับตามแผนของมหาวิทยาลัยให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศเพื่อรวบรวมและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 13.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ