ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2554

เมื่อ 6 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 การแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองโดยมีการแก้ไข
หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๓-๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ไปปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติม ที่เป็นลักษณะเด่นหรือเฉพาะของคณะอาจมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ขอให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการเร่งรัดและรวบรวมแผนกลยุทธ์ระยะเวลา ๕ ปี
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๔-๙ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานรวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๘-๑๐ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้นำตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ ๓ ที่มีผลการประเมินที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาพิจารณาร่วมกันในการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๑-๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบกองคลังพิจารณาปรับแก้ไขการนำเสนอรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดการรายงานสถานะทางการเงินของทุกคณะให้ครบถ้วน และขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ โดยขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระเวียนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ )2.2.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๙ ) จำนวน ๒ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.3 2.2.2 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ๓

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยขอให้กองคลังพิจารณาปรับแก้ไข รายงานทางการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตนโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : -เสนอเป็นวาระลับ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน นำเสนอกิจกรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

มติที่ประชุม : นำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุม(วาระพิเศษ) ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี

มติที่ประชุม : นำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุม(วาระพิเศษ) ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโครงสร้างไปปรับแก้ไขการตั้งชื่อกลุ่มงาน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.7 การขอความอนุเคราะห์จุดจอดรถแท็กซี่มิเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยในเบื้องต้นกำหนดจุดจอดรถแท๊กซี่มิเตอร์บริเวณด้านหน้าสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว และให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาในรายละเอียดที่ควรคำนึงโดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.8 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาถึงแนวทางและผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับเพื่อความรอบคอบในการดำเนินการกับบริษัท ยูมีเดียพลัส จำกัด ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ โดยคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ควรพิจารณาผนวกค่าเป้าหมายกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดตามการรายงานผลการปฏิบัติที่ครบถ้วนทุกด้าน และให้งานประกันคุณภาพติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.10 รายงานผลการเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าตามปริมาณการใช้จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ของคณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า และมอบกองแผนงานและกองคลังจัดทำรายละเอียดงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๕ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.11 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลในการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.12 หลักเกณฑ์และกลไกการให้ความช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานกรณีมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 ก้าวต่อไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในตลาดอาเซียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.4 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.5 โครงการ Mini UKM ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.6 สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : : รับทราบ ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณากำกับและควบคุมการค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.7 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การใช้ระบบ WIFI และ หรือ 3G เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการและมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานในรายละเอียดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท AIS และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาท์ (Clearing House) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆให้รับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายวิชาการ พิจารณา ทบทวนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ..... และให้กองกฎหมายเพื่อพิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

6.5 การประชุม APEC – Ubon Ratchathani International Symposium 2011 – Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbook and E-textbooks

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินการจัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่าย และให้ความอนุเคราะห์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.6 สรุปผลการตรวจติดตามการประเมินหน่วยงานราชการในจังหวัดตามโครงการอุบลเมืองสะอาด

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.7 การเลื่อนวันรับรองสำเร็จการศึกษา และวันส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปฏิทินการศึกษา ดังนี้ ๑. กำหนดวันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้การรับรองการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๒. กำหนดวันสุดท้ายที่คณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษาใน การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.8 ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป (KKUFMIS) และติดตามประเมินการใช้งาน

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ขอให้ศึกษาระบบ KKUFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ซึ่งมีประกาศการใช้เงินแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
๒. เสนอให้กองคลังจัดประชุมเกี่ยวกับระบบ KKUFMIS ให้กับผู้บริหารก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.9 รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ/หน่วยงาน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : : รับทราบ โดยทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้คณะ/สำนัก นำส่งรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับกองคลังรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.10 ๖.๑๐ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ประสานคณะ/สำนักที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.11 (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์