ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 (วาระพิเศษ) / 2554

เมื่อ 12 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำไปพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกองแผนงานรวบรวมและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือผู้บริหารวางกลไก กระบวนการและกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานของคณะ/สำนัก มหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนและโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่ยังไม่นำส่งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นำส่งที่กองแผนงานเพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 การทบทวนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ โดยที่ประชุมขอความร่วมมือให้ คณะ/สำนัก ในการพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับนโยบายหลักของรัฐบาลตามแนวทางดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลต่อไป
และในการเสนอขอรับงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ช่วยตรวจสอบในการเสนอของบประมาณรวมกันให้ชัดเจน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยควรจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำมาทบทวนประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.5 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอ อาจารย์ ๑ คน และเจ้าหน้าที่
๒ คน
ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.6 โครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

มติที่ประชุม : มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบและมอบให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดำเนินโครงการ “ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.7 การกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก พิจารณาเสนอโครงการ/แผนงานที่ สอดคล้องและผลักดันการดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้กองแผนงานเป็นเจ้าภาพประชุม โดยให้สรุปเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘ โดยเพิ่มเติมค่าเป้าหมายระดับผลผลิต เช่น จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนโครงการวิจัยเป็นต้น ก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 (ร่าง)ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ครึ่งปีหลัง)และรายละเอียดการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 15.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์