ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 / 2554

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 -ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
๑. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม
๒. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. การตรวจสอบวิธีการกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ควรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพิจารณาจากค่าเป้าหมายเดิมที่เคยกำหนดไว้แล้ว
๒. เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ข้อมูล หรือพิจารณาจัดทำรายงานในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 การจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ กรณีลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.4 ผลการดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๗ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไข รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔) โดยปรับแก้ไขการแสดงตัวเลขให้ถูกต้องและควรเพิ่มคำอธิบายข้อมูลในแต่ละรายการให้ชัดเจน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การพิจารณาขอย้ายสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อหารือและขอความชัดเจนในการพิจารณากำหนดพื้นที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.6 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้มอบกองแผนงานประสานคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 การปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยุติโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเนื่องจากโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เพื่อพิจารณาหลักการในการยุติการจ้างรวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องวิเคราะห์อัตราการจ้างต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership:Euro-Asia partnership to Promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 โครงการดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดิน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.4 การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยของคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งถอนเรื่อง –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.5 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 กำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.2 แจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.3 การจัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 15.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางงสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์