ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 (วาระพิเศษ) / 2554

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.3 โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับค่าเป้าหมาย และกำหนดเกณฑ์ การประเมินผลในบางตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยกำหนดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้คณะ/สำนัก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการทบทวนและกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. กรรมการผู้ทรงวุฒิ ๕ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ คน
๓.๑ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ กรรมการ
๓.๒ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
๓.๓ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
๓.๔ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ
๓.๕ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการ
๓.๖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 (ร่าง)กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 สรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์