ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 / 2554

เมื่อ 13 ธันวาคม 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ ผู้ไม่มาประชุม เพิ่มเติม ลำดับที่ ๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยุติโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เพื่อพิจารณาหลักการในการยุติการจ้างรวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องวิเคราะห์อัตราการจ้างต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๒ รองคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำข้อเสนอแนะไปปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่กำหนด และส่งให้กองแผนงาน ภายใน วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เห็นควรให้กองกฎหมายพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงตามข้อสังเกตของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม คือ
๑. หน้า ๖ ข้อ ๗ การบอกเลิกข้อตกลง
ข้อ ๘ การรักษาข้อมูล
หน้า ๘ วรรคหนึ่ง “หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกความร่วมมือนี้ และให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติข้อขัดแย้งนั้นๆ” ควรปรับแก้ไขข้อความหรือตัดออก เนื่องจากเป็นการเขียนในลักษณะสัญญา ไม่ใช่ข้อตกลง
๒. ควรตัดข้อความในข้อ ๖ เหตุสุดวิสัย เนื่องจากหากเกิดมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ผู้ให้บริการควรรับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รับรวมที่ส่วนกลาง)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในประเด็นต่อไปนี้
๑. มอบงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับ ช่วงเวลาการรับสมัคร
๒. ให้พิจารณาระบุหลักสูตร ในกรณีที่เป็นแผน ก ๑ หรือ ก ๒ ควรให้ชัดเจนว่าหลักสูตรใดที่เป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ก็สามารถเปิดรับได้ทั้งสองภาคการศึกษา ส่วนกรณีที่เป็น แผน ก ๒ ซึ่งมีการจัดให้ลงเรียนรายวิชา ขอให้คณะระบุให้ชัดเจนในการรับสมัคร ภาคต้นหรือภาคปลาย
๓. การจัดสรรค่าสมัครสอบ จัดสรรให้คณะ ๕๐๐ บาท
๔. การจัดสรรค่าใบสมัครและคู่มือ จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ๑๕๐ บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 เกณฑ์/ปฏิทินทุนสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไข โดยเน้นการตีพิมพ์ ตามเงื่อนไขของสมศ.กำหนด และควรกำหนดกรอบวงเงินที่จัดสรรไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้หากมีผู้ได้รับทุนเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ขอให้นำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การส่งผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อบังคับและปฏิทินการศึกษากำหนด

มติที่ประชุม : ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาที่โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับผลการเรียนให้เป็น F สำหรับรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียน รวมทั้ง รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับสถานะของรายวิชาดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ N คือ อาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนและจะสรุปรายงานแจ้งต่อคณบดีเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๒๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ขออนุมัติใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรย์

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.9 การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่แจ้งขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.10 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นทุกวันอังคารที่ ๒ ของทุกเดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.11 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา(บยศ.)ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 รายงานความก้าวหน้าในการใช้โปรแกรมสามมิติ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติและระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มในการรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป กองคลังควรจะเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงระบบที่กำลังดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.2 การปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคม เรื่อง อุดมศึกษาร่วมพื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.5 ๖.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS MUNDUS Program Action 2 Partnership : Euro-Asian Partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO Project)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.6 โครงสร้างคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาในภาพรวมในการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

6.7 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้มอบรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเจรจาร่วมกับธนาคารต่างๆ ในรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.8 รายงานการตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสภาการพยาบาล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.9 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.10 รายงานผลการร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC-Ubon Ratchathani International Symposium 2001 – Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbooks and E-textbooks

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.11 ผลการประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.13 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.14 สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้กองแผนงานประสานกับกองคลัง ปรับวิธีการใช้ภาษา ในการเสนอประเด็นการควบคุมภายในและความเสี่ยง เช่นระบบการควบคุมด้านการเงิน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคล มอบให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.15 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงาน นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.16 แผนการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นขอบให้กองแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้วิทยาเขตมุกดาหาร ดำเนินการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนโอกาส ในการขอเปิดหลักสูตรต่างๆ
๒. สำหรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริหารบัณฑิต กองบริการการศึกษา ต้องดำเนินการวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำแผนการรับต่อไป
๓. ขอให้คณะตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ถูกต้อง ทั้งนี้กองแผนงานควรตรวจสอบมติสภาควบคู่กับการเพิ่มรายละเอียดการนำเสนอข้อมูลสำหรับคณะในกำกับที่ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเปิดหลักสูตร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.17 การเสนอการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่าย-งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.18 รายงานประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

6.19 รายงานการก่อสร้างอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียดการติดตามการก่อสร้างและข้อมูลการดำเนินงานของทั้ง ๓ โครงการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์