ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2555

เมื่อ 10 มกราคม 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๖,๑๐ ข้อความ “ระบบทะเบียน reg. /ระบบทะเบียนนักศึกษา reg. ”
แก้ไขเป็น ระบบทะเบียนนักศึกษา reg.
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียน รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะปรับผลการเรียนให้เป็น F สำหรับรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนและ รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะปรับผลการเรียนให้เป็นสัญลักษณ์ U
หน้า ๒๓ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้มอบรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเจรจาร่วมกับธนาคารต่างๆ ในรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หน้า ๓๖ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขเป็น ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ
๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางใหม่ การประเมินความเสียหาย และจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้รับจ้างรายเดิมต่อจนแล้วเสร็จโครงการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัททีโอที จำกัด มหาชน

มติที่ประชุม : เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี และมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.2 มาตรการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะในประเด็นการกำหนดจุดตรวจตรา การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพื่อการติดต่อแจ้งเหตุให้สามารถจดจำได้ง่าย และการเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน เพิ่มมาตรการในการออกสติ๊กเกอร์ให้ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.3 ตำแหน่งที่ตั้งอาคารใหม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดทำผังแม่บทต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.4 ตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการโดยกำหนดการตั้งชื่อถนนสายหลัก ควรใช้กรอบแนวคิดจากชื่อ ต้นไม้ แม่น้ำ หรือกำหนดเป็นชื่อถนนมหาวิทยาลัย ส่วนถนนสายรองควรมีความสอดคล้องกันในการกำหนดชื่อดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมจึงควรให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและร่วมกันกำหนดชื่อ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้
หน้า ๒ ข้อ ๖.๑ เพิ่มเติมข้อความ “ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ”
ข้อ ๗.
๑. การใช้ข้อความ ควรปรับแก้ไขโดยศึกษาวิธีการเขียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปรับให้เข้ากับบริบทหรือวิธีการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ปรับแก้ไขข้อความ “ในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เป็น “เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๓. เพื่อให้ประกาศฉบับนี้สามารถใช้ได้ครอบคลุมในกรณีที่ผลงานอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกเห็นควรเพิ่มเติมข้อยกเว้น ในวรรคที่สอง
เพื่อให้สามารถประกาศใช้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษาควรพิจารณาตัดข้อความ “ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่.........................เป็นต้นไป”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
หน้า ๑ ข้อ ๕.๑ เพิ่มเติมข้อความ “หรือเป็นวารสารที่สาขาวิชาการยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ ”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗) จำนวน ๒๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 แผนการให้ทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยประธานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยคณะ/สำนัก จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับคณะศิลปศาสตร์ ให้จัดทำเป็นโครงการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ คณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมรายละเอียดการแผนการให้ทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร โดยระบุแหล่งที่มา ประเภท ประมาณการและลักษณะของทุนการศึกษา แผนการพัฒนาบุคลากร ผู้มีสิทธิ์รับทุนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.5 รายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.6 การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคมเรื่องอุดมศึกษาร่วมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS MUNDUS Program Action ๒ Partnership : Euro-Asian Partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO Project)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.4 นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.5 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.6 รายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้ชัดเจน และขอให้นำเสนอนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การจัดโครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.2 สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารช่วยติดตามและกำชับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการนำส่งหลักฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน โดยขอให้เพิ่มคอลัมน์การตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของหน่วยงานต่างๆได้รายงานผลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการดำเนินงานที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จักได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.3 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกและขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สำนักงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.4 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๕ “อุบลราชธานีเกมส์”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.5 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.6 (ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : #NAME?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.8 การขอพระราชทานนามอาคาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมอบฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหารือสำนักพระราชวังในกำหนดการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 14.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์