ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2555

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า ๓ ตัดข้อความ ในบรรทัดที่ ๒๓-๓๑ และเพิ่มเติมข้อความ “รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาบันทึกข้อตกลงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ” หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา - โครงการจัดตั้งกองกฎหมายแจ้งว่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มีผลผูกพันตามกฎหมาย และมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามบันทึกได้ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๐ เพิ่มเติมข้อความและแก้ไขมติที่ประชุมบรรทัดที่ ๑๑-๑๓ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ๑. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ๒. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งอาคารเรียนรวมของ ๓ คณะ มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดทำผังแม่บทต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๗ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 แนวทางการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับรูปแบบการดำเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ สำหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ และส่วนกลางปรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๓ หลักสูต

มติที่ประชุม : มอบรักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนการเสนอการเปิดหลักสูตรและการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.4 การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รวบรวมโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.5 ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ......

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....... และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กำกับดูแล ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจักได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 แนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงานแจ้งเวียนให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ถือปฏิบัติแนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานเพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบและแจ้งกองแผนงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่าง)รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ ๑. การจัดวางองค์ประกอบของภาพโดยรวมควรเน้นให้มีความสมดุลของเนื้อหาและการจัดวางในแต่ละหน้า และภาพประกอบต่างๆ ควรสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นำเสนอและตรวจสอบให้ถูกต้อง ๒. ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของรายละเอียดในแต่ละด้าน ควรเพิ่มตารางแสดงรายละเอียดประกอบกราฟ หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ๓. ข้อมูลผู้บริหาร ควรเพิ่มรายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔. เพิ่มภาพประกอบในเนื้อหาผู้สำเร็จการศึกษา โดยนำภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภาพพระราชทานรางวัลรัตโนบล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๗ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 แนวทางการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับรูปแบบการดำเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ สำหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ และส่วนกลางปรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๓ หลักสูต

มติที่ประชุม : มอบรักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนการเสนอการเปิดหลักสูตรและการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.4 การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รวบรวมโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.5 ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ......

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....... และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กำกับดูแล ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจักได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 แนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงานแจ้งเวียนให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ถือปฏิบัติแนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานเพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบและแจ้งกองแผนงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่าง)รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ ๑. การจัดวางองค์ประกอบของภาพโดยรวมควรเน้นให้มีความสมดุลของเนื้อหาและการจัดวางในแต่ละหน้า และภาพประกอบต่างๆ ควรสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นำเสนอและตรวจสอบให้ถูกต้อง ๒. ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของรายละเอียดในแต่ละด้าน ควรเพิ่มตารางแสดงรายละเอียดประกอบกราฟ หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ๓. ข้อมูลผู้บริหาร ควรเพิ่มรายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔. เพิ่มภาพประกอบในเนื้อหาผู้สำเร็จการศึกษา โดยนำภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภาพพระราชทานรางวัลรัตโนบล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 บันทึกความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จงานวิจัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.3 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖

มติที่ประชุม : รับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโดยเน้นเนื้อหาของการจัดประชุม และแก้ไขเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย ๒.ให้ปรับชื่อหัวข้อเป็น“การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ ” ๓.กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.2 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
6.2.1 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
6.2.2 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
6.2.3 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.3 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 รายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด รูปแบบกิจกรรม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบการอำนวยการและฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายในการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลังประสาน การดำเนินการเบิกจ่ายกับสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลแล้วเสร็จ ขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.6 การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการเข้าร่วมโครงการและมอบกองแผนงานเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนการรับนักศึกษา และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.7 การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้งานวิเทศสัมพันธ์ นำกลับไปพิจารณาแก้ไขข้อความเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.9 การบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามแนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กองแผนงานเสนอ โดยกองแผนงานจักได้โอนเงินงบประมาณแผ่นดินไปให้กับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและส่วนต่างของค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ขอให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการสมทบจ่าย และในการบริหารจัดการวงเงิน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามการดำเนินการจริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อนำไปปรับ แก้ไขและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.11 การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.12 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาอุบลราชธานี วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ (ชั้น ๓) สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์