ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3 (วาระพิเศษ) / 2555

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑ – ๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับรูปแบบการดำเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ สำหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ และส่วนกลางปรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑ – ๗ แก้ไขเป็น ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กำกับดูแล
๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จักได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒๑ -๒๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโดยเน้นเนื้อหาของการจัดประชุม และแก้ไขเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย
๒.ให้ปรับชื่อหัวข้อเป็น “ การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ ”
๓.กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว
หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๑๕ – ๑๗ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลังประสาน การดำเนินการเบิกจ่ายกับสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลแล้วเสร็จ ขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปยอดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เบื้องต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
๑.ประสาน คณะ/สำนักในการจัดทำคำของบประมาณในหมวดค่าจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ค่าจ้างเหมาบริการที่เสนอขอจะต้องเป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ให้นำส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวม สรุปและจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
๒.ให้กองแผนงานปรับรูปแบบการเสนอคำของบประมาณ การตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนงบลงทุน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และควรมีการจัดทำแผนการของบประมาณสำหรับสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในระยะต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำตัวชี้วัด เพื่อปรับแก้ไข และนำส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมและดำเนินการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของคณะ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) แห่งเมือง ฉงฉั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารประสานกับโครงการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงในรูปแบบมาตรฐานการลงนามฉบับภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.4 การปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้หากคณะ/สำนัก จะขอปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ให้จัดส่งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อความคำจำกัดความต่างๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสถานะของหน่วยงานต่างๆ ควรพิจารณาจัดทำคำอธิบายกำกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.5 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปี สำรองจ่ายเงินขาดบัญชี แทนการยืมเงินสำรองจ่ายราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปี สำรองจ่ายเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง แทนการยืมเงินจ่ายราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 ขอความเห็นชอบการใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา๒๕๔๙-๒๕๕๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ขออนุมัติการบริหารจัดการอาคารเรียนรวม ๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ดูแลบริหารจัดการอาคารเรียนรวม ๓ โดยประสานรายละเอียดการดำเนินการร่วมกับกองบริการการศึกษาและโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบการจัดรูปแบบการจัดทำข้อบังคับให้ถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปรายงานการประชุมหารือแนวทางการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ๔ สถาบันการศึกษา ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 15.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์