ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 (วาระพิเศษ) / 2552

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อพิจารณา

1.1 การเปิดศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการอนุมัติให้เปิดศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

ปิดเวลา -
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ