ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2555

เมื่อ 3 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 -ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : ประเด็นที่ ๑ รับในหลักการขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุน โครงการวิจัย โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้กองส่งเสริมการวิจัย จัดทำรายละเอียดร่วมกับคณะ/สำนัก/กองคลัง/โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ก่อนออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป แต่ทั้งนี้ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นที่ ๒ เห็นชอบการหักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินร้อยละ ๑๐ เพื่อชำระเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โดยหักในส่วนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕โดยให้ตัดจ่ายที่คณะ ร้อยละ ๕ และให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรพิจารณารายละเอียดในสัญญาจากแหล่งทุนที่ได้รับประกอบการหักค่าสาธารณูปโภค และเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบและที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินการประสานกับงานพัสดุ กองคลัง ในแนวทางการจัดทำบัญชีรายการครุภัณฑ์ประจำปีและตรวจสอบครุภัณฑ์ รายงานผลการดำเนินการในกรณีที่ครุภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพให้สอดคล้องกับรายงานค่าเสื่อมราคา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.3 แผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับ แก้ไขรายละเอียดในแผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.4 การจัดสรรค่าบำรุงห้องสมุดนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและให้ปรับการขอรับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมในระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.5 การกำหนดสถานภาพของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ภายใต้กำกับของสำนักวิทยบริการ และให้พิจารณาการจัดทำข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำราเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : มอบสำนักวิทยบริการพิจารณาดำเนินการดังนี้
๑. สำหรับฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ที่ปรากฏตามโครงสร้างในพระราชกฤษฎีกา แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินงานอยู่ภายในสำนักวิทยบริการ ขอให้กำหนดไว้เป็นข้อสังเกตหรือหมายเหตุ โดยระบุไว้ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการ ให้ชัดเจนว่ามิได้มีการดำเนินการเนื่องจากสาเหตุใด
๒. มอบสำนักวิทยบริการประสานโรงพิมพ์เพื่อดำเนินการขอโอนย้ายบุคลากรในการยืมตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานและการขออนุมัติยืมหรือตัดโอน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิตเอกสาร มาติดตั้ง ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.7 การบริหารจัดการฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ แบบรวมศูนย์/ไม่รวมศูนย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้สำนักวิทยบริการพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดคณะต่างๆ และทำการแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้โดยสะดวก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะ ที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : มอบให้โครงการจัดตั้งกองฎหมายพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับรูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.9 ขอความเห็นขอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๘ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ภาคพิเศษ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
และขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศใช้ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก

มติที่ประชุม : มอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาวิสามัญ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 การเสนอดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายแด่ราชวงศ์ในวาระพิเศษเฉลิม พระเกียรติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.13 รายงานประจำปี
4.13.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๔ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4.13.2 รายงานประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ คณะเกษตรศาสตร์
4.13.3 รายงานประจำปี ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงาน นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนโนบล ประจำปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นายนิกร วีสเพ็ญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. รศ.ไชยันต์ รัชชกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๔. ผศ.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามรายชื่อ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นายนิกร วีสเพ็ญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. รศ.ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๔. ผศ.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 รายงานผลการติดตามนักศึกษาที่เข้าข่ายศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบและประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือคณบดีทุกคณะพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลของนักศึกษาในสังกัดกรณีมีข้อผิดพลาดจากระบบของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ควรมีวิธีการแก้ไขเยียวยาให้กับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาตามกำหนด แต่ถ้าหากเกิดจากความบกพร่องจากตัวของนักศึกษาให้ดำเนินการไปตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้งานประกันคุณภาพฯ แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.4 ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ ตามความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานและมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการพิจารณารูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือและจัดเตรียมข้อมูลของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.5 การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

6.6 Teaching the Mekong as Field based learning

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.7 M-POWER and CPWF Research Fellowship Program-Third Call

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.8 ความเป็นไปได้และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ.)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.9 การผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และขอให้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีที่เกี่ยวข้อง งานรับเข้าศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานกิจการนักศึกษา เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ การเทียบคุณวุฒิ เกณฑ์การผ่านหลักสูตรต่างๆขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดน ตลอดจนแนวทางในการดูแลนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.10 ทุนการศึกษาปริญญาเอกโดยเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้เงินกองทุนคณะ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียด ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.) รายละเอียดในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยการขออนุมัติเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นจำนวนเท่าไหร่ มีระยะเวลากี่ปี และบรรจุในแผนงบประมาณทุกปี
๒.) กระบวนการในการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก สาขาที่ให้ทุนการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการรับทุน สัญญาการรับทุน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว และจัดทำเป็นร่างประกาศของคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อคณะอย่างแท้จริง
๓.) กำหนดมาตรการสำหรับควบคุมหากผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาให้จบทันตามที่กำหนด
ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้นขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์และตรวจสอบเงื่อนไขในการลาศึกษาในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ที่คณะกำหนดไว้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.11 ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณะเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.12 โครงการเปิดงานวิจัย นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.13 แนวทางการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.14 การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อหารายได้ ของโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.15 รายงานการประชุมประจำปีและผลการตรวจนับประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.16 รายงานสรุปการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส่งรายงานสรุปการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ให้แก่คณะต่างๆ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.17 รายงานผลการดำเนินงาน TQF MAPPER

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.18 รายงานผลการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาต ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปิดเวลา 16.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์