ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2555

เมื่อ 1 พฤษภาคม 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑ – ๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้สำนักวิทยบริการพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดคณะต่างๆ และทำการแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้โดยสะดวก
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑๘ – ๓๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :มอบโครงการจัดตั้งกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็น ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับรูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๔ , ๑๗ แก้ไขเป็น ๔.๑๔ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๕๕
หน้า ๓๓ บรรทัดที่ ๓๐ เพิ่มเติมข้อความ “ ทั้งนี้ใคร่ขอให้คณะต่างๆ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสมัครทุนแต่เนิ่น ๆ ”
ทั้งนี้ในการบันทึกรายงานการประชุม ให้ปรับประเด็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการฯ ต่อจากประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้การบันทึกมติที่ประชุมมีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้พิจารณาปรับแก้แผนการคืนเงิน เป็นอัตราร้อยละของเงินเหลือจ่าย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการออกใบรับรอง โดยต้องระบุเหตุผลประกอบการออกใบอนุญาตให้ชัดเจน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอแนวทางการดำเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและให้คณะรัฐศาสตร์นำกลับไปพิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.3 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ประสานโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย โดยขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไข และตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.4 ขอออนุมัติปรับแผนโครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.5 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.6 ผลการเจรจาการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๒ โดยถอนเงินที่เหลือที่ไม่ได้ให้บุคลากรกู้ เมื่อครบระยะเงินฝากตามรอบปี และให้คณะกรรมการขอข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติมให้ชัดเจน ในการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายที่กู้เงินไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามข้อตกลงที่ระบุไว้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.7 ขอปรับแผนงบประมาณงานวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงานวิจัยเพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานวิจัยตามบันทึกความร่วมมือ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.8 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการปรับแก้และเสนอวิธีการรับเข้าอื่นๆ เพิ่มเติมและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๑๕๕ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๗ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวน ๑๔ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงค์ ความสูง ๒ ชั้น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.4 การให้ความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือ TOT 3G

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.5 รายได้รับจากหลักประกันสัญญาจ้าง และรับคืนเงินล่วงหน้าที่จ่ายให้กับผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.6 รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.7 สรุปการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ (นนทรีเกมส์)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.8 โครงการกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : อนุมัติ กรอบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยมอบกองแผนงาน ประสานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.2 การชำระหนี้ค่าหอพักนักศึกษา ๔ หลัง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

6.3 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ โดยให้พิจารณาปรับปรุงชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการให้ทุนใหม่ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : ขอให้คณะรัฐศาสตร์ พิจารณาทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในคณะ โดยปรับเปลี่ยนการกำหนดหมวดเงินสำหรับการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จากหมวดเงินรายได้ของคณะเป็นการจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มดังกล่าว ควรพิจารณาให้ตามภาระงานของบุคลกรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

6.5 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาส ๒

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.6 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้คณะเกษตรศาสตร์ประสานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริม การวิจัยฯ พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.8 รายงานผลการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.9 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งนักศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้สำเร็จการศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.10 แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

6.11 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.12 การจัดหารถบัสโดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการ รับ-ส่ง บุคลากร

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์