ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2555

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๗ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยให้พิจารณาปรับแก้แผนการคืนเงิน เป็นอัตราร้อยละของเงินเหลือจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๐ - ๑๒ แก้ไขเป็น - คณะรัฐศาสตร์ขอเสนอโครงการ Raising Awareness and Engaging Citizens inLocal Government งบประมาณสนับสนุนจาก USAID เพื่อนับเป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ สำหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑ – ๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๒ โดยถอนเงินที่เหลือที่ไม่ได้ให้บุคลากรกู้ เมื่อครบระยะเงินฝากตามรอบปี และให้คณะกรรมการขอข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติมให้ชัดเจน ในการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายที่กู้เงินไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามข้อตกลงที่ระบุไว้
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๑ เพิ่มเติมข้อความ ๔. โควตาทุนช้างเผือกขอให้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินการ ชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการรับทุนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการปรับแก้และเสนอวิธีการรับเข้าอื่นๆ เพิ่มเติมและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๗ แก้ไขเป็น ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ กองบริการการศึกษา รวบรวมการเสนออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยลงนามและไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละรายที่เป็นกรณีที่เคยอนุมัติไปแล้ว
มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๙-๑๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ โดยให้พิจารณาปรับปรุงชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการให้ทุนใหม่ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๒๘ -๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ขอให้คณะรัฐศาสตร์ พิจารณาทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในคณะ โดยปรับเปลี่ยนการกำหนดหมวดเงินสำหรับการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จากหมวดเงินรายได้ของคณะเป็นการจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มดังกล่าว ควรพิจารณาให้ตามภาระงานของบุคลกรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
หน้า ๓๓ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขเป็น ข้อ ๓ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
หน้า ๓๗ บรรทัดที่ ๒๙ – ๓๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งนักศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้สำเร็จการศึกษา


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาส ๒

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาส ๒ และให้ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ในส่วนของผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ณ ช่วงเวลาปัจจุบันหรือต้องเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ ขอให้ระบุผลการดำเนินงาน N/A ไม่มีข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ขอให้คำชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อจำกัดในการดำเนินการเบิกจ่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย และให้กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : อนุมัติและให้กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และให้คณบดี/ผู้แทนยืนยันการแก้ไขของคณะ โดยให้ส่งข้อมูลที่กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขอความเห็นชอบในการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ พิจารณามอบหมาย
นิติกร ๑ ท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 การพิจารณากำหนดชื่อทุน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุน (การบริจาคเงินทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน )

มติที่ประชุม : มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการประสานกับฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

4.8 การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบการดำเนินการตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การขอปรับเปลี่ยนใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและแบบฟอร์มในคู่มือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบงานบัณฑิตวิทยาลัยนำไปปรับแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 การพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของโครงการจัดตั้งกองกฎหมายไปพลางก่อน ทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน และให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ นิติการ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.11 ขอความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายในของคณะ สำนัก และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายในของคณะ สำนัก และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้คณะที่ประสงค์จะแก้ไขให้ส่งข้อมูลให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.12 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.13 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 การลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือกับ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.2 เลื่อนกำหนดการจัดบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.3 รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทาบทามบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คือ นายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหากท่านไม่สามารถตอบรับขอให้พิจารณาทาบทามประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 ขออนุญาตติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (บริเวณอาคารเรียนรวม ๕ และหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่)

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ โดยให้สามารถติดตั้งตู้ ATM รวมกลุ่มธนาคารต่างๆในบริเวณเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นหลัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.3 การจัดโครงการ ตลาดเย็น ม.อุบลฯ UBU NIGHT BAZAAR 2012

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดโครงการตลาดเย็น ม.อุบลฯ UBU NIGHT BAZAAR 2012 โดยมีการจัดตลาดขึ้นทุกวัน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และทำการประเมิน ข้อดี-ข้อเสีย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์