ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2555

เมื่อ 5 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๔ -๖ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไปพลางก่อน ทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน และให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๑ – ๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับ แก้ไขรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะปรับแก้ไขประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในเบื้องต้น และให้กองแผนงานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนมาก และไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติปรับลดค่าเทอมสำหรับชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

มติที่ประชุม : -วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.3 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.5 การเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน และกองคลัง ตรวจสอบการจ่ายค่าไฟฟ้าของทุกคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

4.6 การออกแบบห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : - โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

4.7 การใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของชุนชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา รวบรวม ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และ ควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

4.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.9 หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา นำกลับไปพิจารณาการเขียน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกรณี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา จำนวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและรับทุนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.11 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒) จำนวน ๒๒ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 ค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

มติที่ประชุม : ให้กองบริการการศึกษาทบทวนการกำหนดค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ให้มีความเหมาะสมตามข้อสังเกตของที่ประชุม โดยหารือร่วมกันกับคณบดีของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 การรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ราย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนางสาวปิยะฉัตร สาระวงศ์ รหัสนักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และให้กองบริการการศึกษา ประสานกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การลงนามปฏิญญาสงขลา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.2 การจัดประชุมวิชาการ The 24rd Annual Meeting of the Society for Biotechnology International Conference on Green Biotechnology :Renewable Energy and Global Care

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

5.3 รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

5.4 สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมืองที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.5 รายงานประจำปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ แจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

5.6 รายงานการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

5.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.8 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อดำเนินงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาเสนอขอหลักการให้ครอบคลุมทุกประเด็น(ตั้งแต่การรับงาน การจัดทำสัญญารับเงิน และการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.2 โครงสร้างของหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงสร้างของหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ในระยะเริ่มต้นไปก่อน


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 15.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์