ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2555

เมื่อ 3 กรกฏาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของชุนชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา รวบรวม ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา จำนวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและรับทุนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือ

มติที่ประชุม : มอบงานกิจการนักศึกษา ประสานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาของนักศึกษาในภาพรวมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้จังหวัดมุกดาหารพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑. ระบุประเภทสนามกีฬาที่จะดำเนินการพร้อมระบุ ตำแหน่ง พื้นที่การใช้งาน ๒. ขอให้จังหวัดมุกดาหาร/วิทยาเขตมุกดาหาร กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและผู้ดูแลรักษาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้ศึกษาต้นแบบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาเขตมุกดาหาร

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขอความเห็นชอบดำเนินการขยายพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WIFI)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโครงการจัดตั้ง กองกฎหมาย ร่วมกันพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.6 การปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อม นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.7 การบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๑ และขอให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษาระบบน้ำเสียของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการป้องกันอันตรายจากน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีที่มาจากพื้นที่การศึกษาของแหล่งน้ำในหนองอีเจม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.8 โครงการพัฒนาอาจารย์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายวิชาการ กำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 ขอความเห็นชอบเงินสำรองจ่ายตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานพัสดุ

4.10 ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๖๒ คน โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๔๔ คน ปริญญาเอก จำนวน ๑๘ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งสรุปสาระสำคัญการประชุมโครงการความร่วมมือต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.2 จำนวนผู้ได้รับทุนประเภทต่างๆ ที่สมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.3 รายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.4 การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 การจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.6 สรุปจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.7 รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการรับจริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.8 กำหนดช่วงวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.9 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาเขตมุกดาหาร

5.10 รายงานประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.11 รายงานประจำปี คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

5.12 รายงานประจำปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

5.13 รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ให้รวมประเด็นรายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และรายรับจากค่าจำหน่ายผลผลิตจากงานบริการชุมชนและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์,รายรับค่าตรวจสอบโครโมโซมของคณะวิทยาศาสตร์,รายรับค่าทดสอบวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น “รายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การบริการชุมชนและการเรียนการสอน ” โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๙๐
๒. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงรายละเอียดในส่วนเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาให้ถูกต้อง ตามที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และสำหรับรายรับที่จัดสรรให้สำนักงานอธิการบดี ให้ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรรให้หน่วยงานภายในเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๓. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมการจัดสรรค่าบำรุงห้องสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สำนักวิทยบริการเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้องและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.5 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

6.6 รายงานผลการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ประสานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้ถูกต้องตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.7 (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้องและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.9 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.10 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสถาปนาโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเห็นควรแจ้งงดจัดการเรียนการสอนในภาคเช้า วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 15.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์