ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 (วาระเวียน) / 2555

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2555

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา - น.

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา -
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์