ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 (วาระพิเศษ) / 2555

เมื่อ 15 สิงหาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษาให้คณะวิชาต่างๆ ได้เข้าใจและหรือร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสรรที่สอดคล้องกับ การจัดการศึกษาของทุกคณะวิชา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๔๘๗.๙๔.- บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับรองค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เสนอโครงการ ๑.โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลฯ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า) ๒.โครงการก่อสร้างเฮือนไม้อีสานเพื่อการอนุรักษ์ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อเป็นโครงการรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.5 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในประเด็นหลักการวิจัย คือวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน โดยขอให้ คณะ/สำนัก พิจารณาจากผู้ที่มีความสนใจและต้องการร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการ โดยบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.6 การเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิต กองบริการการศึกษาและคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการดังนี้
๑. มอบคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการตามประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หรือไม่
๒.มอบคณะบริหารศาสตร์ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และควรจัดทำประกาศในฉบับเดียวกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การรับดำเนินการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขเพิ่มเติมขอให้นำส่งมายังโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.8 การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๘.๑ การชี้นำสังคมภายใน (มหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯจัดทำรายละเอียดนำส่งให้คณะ/สำนัก พิจารณารายละเอียดประเด็นชี้นำสังคมภายในของคณะต่างๆ เพื่อรับการตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการที่ประชุม นางนลินี ธนสันติ