ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 / 2555

เมื่อ 7 สิงหาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 15 บรรทัดที่ 6 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า 24 บรรทัดที่ 34 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการรับจริง
หน้า 25 บรรทัดที่ 10-13 แก้ไขเป็น นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับ ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าและบัณฑิตรุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เพิ่มเติม
หน้า 30 บรรทัดที่ 14 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ให้รวมประเด็นรายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และรายรับจากค่าจำหน่ายผลผลิตจากงานบริการชุมชนและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์,รายรับค่าตรวจสอบโครโมโซมของคณะวิทยาศาสตร์,รายรับค่าทดสอบวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น “รายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การบริการชุมชนและการเรียนการสอน ” โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 90

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2554 (วาระเวียน) เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการพิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย
2. การอ้างอิงอำนาจหน้าที่ของผู้ลงนามในประกาศ
3. การเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกิน 1ใน 4
4. ระบุการเขียนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้เปิดกว้างโดยไม่ต้องระบุเป็นกลุ่มอาเซียน
5. ตัดข้อความในข้อ 5 ออก เพราะอ้างอิงไว้แล้วในข้อบังคับ หากจะดำเนินการขอให้เสนอเป็นรายๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.2 การจัดค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำกลับไปปรับแก้ไขในรายละเอียดและปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้องตามรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณะ/สำนัก เพื่อจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับโรงพิมพ์ไม่ระบุชื่อโรงพิมพ์ ขอให้สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองการอ่านผลงานก่อนการตีพิมพ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.4 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จัดทำหนังสือหารือกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเนื่องจากการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแตกต่างกันในการใช้พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) จำนวน 16 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ปริญญาเอก จำนวน 4 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.4 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้ กำหนดการประชุม(วาระพิเศษ) ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559 คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานติดตามการดำเนินงานจาก คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้ครบถ้วนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัด
เสียมราฐ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐและแจ้งให้ทางจังหวัดอุบลราชธานีทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.12 การแปลชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานวิเทศสัมพันธ์นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อไปปรับแก้ไขต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.13 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนบริษัทจำลอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.14 การพิจารณาลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านบะไห ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนของชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทไทยคม จำกัด และโรงเรียนบ้านบะไห

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.15 ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้ กำหนดการประชุม(วาระพิเศษ) ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.16 โครงการฟื้นฟูห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตำบลเมืองศรีไค

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.2 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 รายงานประจำปี
5.5.1 รายงานประจำปี 2554 คณะรัฐศาสตร์
5.5.2 รายงานประจำปี 2554 สำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 การอบรมภาษา สังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนระยะสั้น
การศึกษา 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

5.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.8 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.10 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แจ้งคณะเพื่อพิจารณารายละเอียดการร่วมให้ทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษกระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100%

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.3 โครงการลูกช้างน้าวอุ้มพระขึ้นภูผาเจี้ย ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาเขตมุกดาหาร

6.4 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

6.5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : รับทราบโดยให้แจ้งคณะ/สำนัก ในกรณีที่เป็นการข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ ให้ดำเนินการตามข้อ 12 หากนำไปดำเนินการในทางการค้าให้ดำเนินการตามข้อ 12 และ ข้อ 13

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.6 ขออนุมัติแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 เสนอชื่อคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้
1.คณบดีคณะศิลปศาสตร์
2.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.8 การขอห้องสำหรับดำเนินกิจกรรรมการเรียน การสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ห้อง 401 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า)สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

6.10 การรับชำระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

6.11 ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.12 โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุรินทร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานหารือการวางแผนการของบประมาณ กับสำนักงบประมาณต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.13 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.14 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2555 (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์