ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 / 2555

เมื่อ 4 กันยายน 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 9 บรรทัดที่ 22-25 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ
หน้า 36 บรรทัดที่ 21-22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ห้อง 401 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า) สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2555 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขดังนี้
สำหรับระเบียบวาระที่ 4.1 ขอให้กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษาให้คณะวิชาต่างๆ ได้เข้าใจและหรือร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสรรที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของทุกคณะวิชา
หน้า 11 บรรทัดที่ 27-33 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษาและคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการดังนี้
1. มอบคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการตามประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 หรือไม่
2.มอบคณะบริหารศาสตร์ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และควรจัดทำประกาศในฉบับเดียวกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556 ตามแนวปฏิบัติเดิม คือให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรและนำส่งไว้ที่คณะ/สำนักที่สังกัด โดยยืมเงินจากคณะ/สำนัก ในการดำเนินการโครงการเป็นงวดๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำกลับไปพิจารณาทบทวนแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,305 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1 จำนวน 166 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามปกติโดยไม่ต้องเสนอขอเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองรายไม่ได้ศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับกรณีรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบโครงการรักษาความปลอดภัยดำเนินการเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
ประเด็นที่ 1 การขอรับคืนกุญแจรถจักรยานยนต์ ที่ประชุมเห็นชอบให้โครงการรักษาความปลอดภัย จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้รับกุญแจรถกรอกข้อมูลประวัติ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลและมาตรการเพื่อการติดตามตัวบุคคล กรณีหากเกิดปัญหาในภายหลัง
ประเด็นที่ 2 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดให้มีการกำหนดเวลาการอนุญาตในเรื่องการใช้อาคารสถานที่ และให้แต่ละคณะเจ้าของพื้นที่เป็นผู้พิจารณาในการอนุญาตในการดำเนินกิจกรรม
ประเด็นที่ ๓ การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง ภายในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย โดยจัดทำประกาศและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2555 (Thailand Research Expo 2012)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.2 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ กับบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.3 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554

มติที่ประชุม : รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระลับ จำนวน ๒ เรื่อง
6.1.1 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

6.1.2 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 แนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบและให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสานคณะ/สำนักหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1,200,000.-บาท ค่าสิ่งก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 329,800.-บาท และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 51,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,581,600 บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานเพิ่มเติมรายละเอียดคำอธิบาย ถึงผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.6 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.7 ข้อบังคับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.8 รายงานกรณีบ้าน ของ นางสาวกนกวรรณ สมใจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา เกิดเหตุเพลิงไหม้

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.9 การจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.10 รายงานการเงินไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงานลูกหนี้คงค้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลัง นำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมทุก หมวดเงิน และให้นำเสนอที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.11 การขออนุมัติคืนสถานภาพและขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ กรณีนายเก่งกาจ ต้นทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.12 การขออนุมัติคืนสถานภาพและขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ กรณีนายชัยสิทธิ์ ทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.13 ขอความเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาและสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.14 รายงานประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

6.15 สรุปหัวข้อการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.16 สรุปรายงานการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.17 แนวทางการขอใช้และค่าใช้จ่ายในการใช้ครุภัณฑ์กลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯดำเนินการจัดประชุมคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการขอใช้และอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ครุภัณฑ์กลาง ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์