ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2551

เมื่อ 30 กันยายน 2551

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 โครงการจัดการศึกษาร่วม (Joint study Program) และโครงการร่วม (Research Net) กับ UMAP

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การริเริ่มกิจกรรม ASEAN Education Outreach Project

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

1.3 การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครกวางโจ สาธารณรัฐประชาชาชนจีน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

1.4 สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กัมพูชาศึกษา" ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

1.5 กำหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

1.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้"

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

1.8 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.9 การจัดโครงการวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.10 โครงการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.11 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ต่อแพทยสภาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

1.12 โครงการผลืตแพทย์เพิ่มกลุ่มเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 6 สถาบัน ระยะเวลา 10 ปี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 มาตรการป้องกันการประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์ในข้อต่อไปนี้
ข้อที่ 1 การทำความเข้าใจในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์ให้ทั่วถึง
- โดยสภาอาจารย์ ที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือจรรยาบรรณอาจารย์ ขอให้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์และเผยแพร่จรรยาบรรณต่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และในส่วนนักศึกษานั้นขอให้ประสานความร่วมมือไปยังงานกิจการนักศึกษาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมต่างๆ สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
- ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภาอาจารย์ดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณอาจารย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (หมวดที่ 5 ว่าด้วนเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ในมาตรการที่ 45 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด)
ข้อที่ 2 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริง
-ขอให้คณะพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การกำหนด จำนวนผู้สอนประจำรายวิชาต่างๆ ให้ไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อ 1 รายวิชา
- ขอให้คณะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำรายวิชาขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมระบบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา
ข้อที่ 4 ทุกคณะวิชาเข้มงวดเรื่องการส่งเกรดตรงตามเวลาทีก่ำหนดและทบทวนระบบการประเมินผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบกันเองได้
- ในส่วนของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อหารือและหาแนวปฏิบัติในการส่งเกรดของแต่ละคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ในส่วนของการพิจารณาประเด็นการส่งเกรดช้า หรือ การแก้ไขเกรด ขอให้แต่ละคณะแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ให้กับส่วนกลางเพื่อพิจารณาด้วยกันทุกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ปิดเวลา 13.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ