ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2552

เมื่อ 3 มีนาคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. หน้า 4 - ข้อ 8.1 สถานะองค์กร ควรปรับใช้ข้อความ "การบริหารจัดการแบบไม่เป็นส่วนราชการ " แก้ไขเป็น การบริหารจัดการแบบหน่วยงานในกำกับ - ข้อ 8.2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ควรปรับแก้ไข หน้าที่การอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ควรเป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของโครงการ โดยอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้อาจระบุไว้ในข้อบังคับฯ ด้วยเช่นกัน 2. หน้า 6 - ข้อ 9.2.1 ควรปรับข้อความโดยให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ เป็นผู้พิจารณารวบรวมและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเพื่อเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอธิการบดีตามลำดับต่อป 3. หน้า 8 (ตารางที่ 2) - เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและกหนดนโยบายของหน่วยงานเพื่อความเหมาะสมคณะกรรมการควรได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปของค่าเบี้ยประชุมประจำเดือน 4. ให้นำเสนอรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สวทช. และการประเมินผลซึ่งมีการกำหนดไว้เป็น 2 ระยะ นำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 5. ให้นำเสนอผนการใช้จ่ายงบประมาณสำรองในปีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6. ให้พิจารณาจัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมในเรื่องของค่าตอบแทน ระเบียบทางการเงิน และให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบภายใน เช่น การแสดงงบประมาณรายจ่าย รายงานทางบัญชี เป็นต้น 7. หากเสร็จสิ้นการดำเนินงานในระยะที่ 1 หรือถึงกำหนดที่ต้องรายงานต่อ สวทช. ให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานระยะต่อไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำเสนอกองกฏหมายเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

3.2 ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้เอให้คณะสามารถบริหารจัดการในด้านงบประมาณ บุคลากร และงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณทดแทนการชะลอการรับนักศึกษาเพิ่ม และเมื่อมีความพร้อมคณะสามารถพิจารณาเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 ของภาคการศึกษาที่ 2 ได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 แผนการใช้เงินคืนเงินยืมกองทุนสำรองจ่ายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการพิจารณาการใช้คืนเงินยืมกองทุนสำรองให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม คือการพิจารณาการชำระคืนเงินยืมโดยการโอนเงินเหลือจ่ายในแต่ละปี เพื่อชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคให้กับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมขอความร่วมมือไปยังคณะหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินหรือดำเนินเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานขอให้นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกองแผนงานเพื่อประเมินผลต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการพิจารณาไม่เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาโครงการพิเศษ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาในโครงการพิเศษสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาภาคปกติ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ปี 2552 ดังนี้
1. คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ปี 2552
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คุณนิกร วีสเพ็ญ
2. คุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
3. คุณเชาวลิต องควานิช 1. รศ.วรพงษ์ สุริยภัทร
2. อ.ไท แสงเทียน

2. คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 2552
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงษ์ 1. รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
2. ผศ.อินทิรา ซาฮีร์
3. รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแนวทางที่ 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
- ให้งานประกันคุณภาพฯ ส่งข้อมูลของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามโดยแยกเป็นคณะและนำส่งข้อมูลกลับไปยังคณะเพื่อประชาสัมพันธ์หรือหามาตรการ แนวปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือร่วมกับ กองแผนงานเพื่อให้บัณฑิตกรอกแบบสอบถามให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ให้กองแผนงาน กองคลัง ประสาน คณะ/หน่วยงาน พิจารณาจัดทำรายละเอียดการกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต ให้สามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินในแต่ละรอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.7 แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.8 วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 – 2555 และขอให้งานรับเข้า กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดวิธีการรับให้มีวิธีการรับโดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)
2. การรับตรง หรือโควตา (Quota)
3. วิธีการรับอื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตดังนี้
1. ขอให้ปรับเปลี่ยนข้อความในส่วนของวิธีการสอบคัดเลือกในหน้าที่ 2 จาก “ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ” เป็น “ การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ”
2. การตรวจสอบจำนวนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับ 5 ปี และ 10 ปี ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเป็นไปในแนวทางของเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพฯ
ทั้งนี้ขอให้งานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.1 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง 4 แห่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะจัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.2 รายงานประจำปี 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.3 รายงานประจำปี 2550 - 2551 คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

0.0 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 13.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ