ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 / 2555

เมื่อ 2 ตุลาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิการบดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 10 บรรทัดที่ 16-17 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามปกติโดยไม่ต้องเสนอขอเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองรายไม่ได้ศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับกรณีรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย
หน้า 12 บรรทัดที่ 8 แก้ไขเป็น เพิ่มเติมมติที่ประชุมดังนี้
ประเด็นที่ 3 การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง ภายในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย โดยจัดทำประกาศและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน้า 20 บรรทัดที่ 7 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1,200,000.-บาท ค่าสิ่งก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 319,800.-บาท และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 51,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,581,600 บาท
หน้า 25 บรรทัดที่ 27-29 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลัง นำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมทุก หมวดเงิน และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า 27 บรรทัดที่ 14 - 18 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
หน้า 29 บรรทัดที่ 11 – 15 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การติดตามเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนายอุทัย อันพิมพ์ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(ครั้งที่ 3)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) จำนวน 41 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง)ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 รายงานติดตามความก้าวหน้านักศึกษาที่ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
1. มอบคณะและหลักสูตร ติดตามและเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกำหนด ดำเนินการผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เพื่อจักได้สำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2. มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การลงชื่อของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ราย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ กรณีกลุ่มที่ได้รับการขออนุมัติขยายระยะเวลาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะดำเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อพิจารณาการปรับระยะเวลา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 จำนวน 9 รายการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้กองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้องและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ระเบียบกองทุนส่งเสริมการผลิตตำรา พ.ศ....

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.........

มติที่ประชุม : -ถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.11 ผังแม่บทวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.12 ตำแหน่งที่ตั้งอาคารปฎิบัติการรวม 3 คณะ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

4.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอรายละเอียดของโครงการและเสนองบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.2 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.3 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระลับ จำนวน 1 เรื่อง
6.1.1 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2 )

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 แจ้งผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กรณีการขออนุมัติคืนสถานภาพและขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2 ราย คือ นายชัยสิทธิ์ ทองคำ และ นายเก่งกาจ ต้นทองคำ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 ขออนุมัติใช้กองทุนสำรองคณะเกษตรศาสตร์เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ประจำเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม 2555 และเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.4 พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.5 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2555)

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.6 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.7 แผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2556 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.8 ขออนุมัติกำหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับการกำหนด อัตลักษณ์อีกครั้งและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้ กองแผนงานทำหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 18.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์