ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 15 / 2555

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

1.3 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

1.4 การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะประชาคม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 19 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หน้า 23 บรรทัดที่ 2 แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นำเสนอ ที่ประชุมเพื่อทราบ
หน้า 28 บรรทัดที่ 21-22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับการกำหนด อัตลักษณ์ อีกครั้งและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้กองแผนงานทำหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานตรวจสอบสังกัดของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2558 คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2558 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ การจัดการการตลาด การจัดการธุรกิจบริการ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำกลับไปแก้ไขและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 นำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.5 ข้อตกลงการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาจัดทำขั้นตอนการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้คณะพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยของคณะในแต่ละรอบปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.6 ทบทวนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการนำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมบรารงานวิจัยฯ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการนำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม สรุปผลจากการประชุมเพื่อจัดทำแผน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพื่อให้ครบถ้วนทั้งสามด้าน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ ฉบับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ตรวจสอบระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.8 ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.9 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอบุคลากรจาก คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 - 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.11 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CIO)

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.12 การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน กรณีเสียชีวิต

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามแนวทางที่ 2 มอบให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประสานการเงินและพัสดุของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ดำเนินการทั้งหมด โดยให้มีการลงนามรับรอง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.13 ขอความเห็นชอบเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยทดรองจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.14 กำหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 22 ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณานำข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขในรายละเอียดการจัดงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรเป็นแบบอย่างในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

4.15 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555

4.15.1ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปี
การศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน

4.15.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) จำนวน 31 คน

4.15.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 59 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 92 คน โดยจำแนกตามระดับ ได้ดังนี้
4.15.1 เห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน
4.15.2 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) จำนวน 31 คน
4.15.3 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) จำนวน 59 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 4) จำนวน 10 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2555)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.2 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอัคคีภัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.4 การย้ายการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์สุขภาพไปยังอาคารกิจกรรมสุขภาพ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกองกฎหมายพิจารณาปรับรูปแบบและจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 ให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : - ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....

มติที่ประชุม : - ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง(ประเมินซ้ำ)คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.5 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.6 การจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี (โดยสำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัด)และวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการประสานคณะและสำนักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้
1.การจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2.การถ่ายทำวีดิทัศน์ในการจัดงาน มอบกองกลาง
3.การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรพระกัมมัฎฐาน ๑๐๙ รูป มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ กองกลางเป็นผู้ประสานงานในการจัดยานพาหนะในการรับส่งบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.7 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 เป็นวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.8 กรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.9 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) และวิธีรับตรงตามโควตา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.10 ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.11 การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.12 การนำเสนอชื่อและตราสัญลักษณ์ ของสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มติที่ประชุม : เห็นชอบชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ U PLACE (University Place) และสัญลักษณ์ รูปคันทวย ในตัวอักษร U และฐานรองรับด้วยเส้นตรงสามเส้นที่เป็นแหล่งรวมของแม่น้ำโขง ชี มูล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.13 พิจารณารายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอประธานและคณะกรรมการ ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการ
รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
2. คณะกรรมการประเมิน
(1) รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
(2) รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(3) รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
(4) รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
(5) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
(6) ผศ.ดร.ไพศาล มงคลวงศ์
(7) รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูล
(8) ผศ.ดร.กรกนก ทิพยรศ
(9) นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.14 ขออนุมัติเลื่อนกำหนดการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯแจ้งขอเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์