ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 16 / 2555

เมื่อ 4 ธันวาคม 2555

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 หารือการจัดการหาประโยชน์

มติที่ประชุม : หารือการจัดการหาประโยชน์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบและประธานที่ประชุมฯขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะประธานฝ่ายต่างๆ ขอให้ลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 13 บรรทัดที่ 26 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบ
หน้า 14 บรรทัดที่ 15 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอบุคลากรจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 – 2561
หน้า 14 บรรทัดที่ 19 แก้ไขเป็น 4.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 14 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน้า 15 บรรทัดที่ 22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติ
หน้า 15 บรรทัดที่ 23 แก้ไขเป็น 4.12 การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุน กรณีลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เสียชีวิต
หน้า 28 บรรทัดที่ 17 – 21 แก้ไขเป็น ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือ ครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : - สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประสานเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรกับโรงเรียนและเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทนคณบดีของคณะต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.3 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายนอก รอบสาม ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : เนื่องจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะ/สำนัก ก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.4 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2555)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.5 ปรับแผนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นำขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดำเนินการใน ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2555 ขอให้คณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 แนวปฏิบัติสำหรับการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงาน กองคลังและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หารือไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามแนวปฏิบัติในกรณีการเบิกจ่ายจากแหล่งทุนภายนอกและจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ดำเนินการตามมาตรการติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5) จำนวน 32 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.14 การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา ที่ศึกษาเกินเกณฑ์ในภาคการศึกษาที่ 2/2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2557 (Joint Funding 57)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะส่งจำนวน/สาขาวิชา และเสนอรูปแบบการร่วมให้ทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มายังสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 โดยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาเลือกรูปแบบที่คณะส่งมากที่สุด เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.16 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.17 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนำกลับไปแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.18 ขอเสนอพิจารณาให้ศึกษาและแต่งตั้งคณะทำงานการจัดระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษาประสานกับสโมสรนักศึกษาเพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษา ศึกษาข้อดี ข้อเสียต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่งภายในและส่งข้อมูลให้คณะกรรมการที่ดูแลระบบจราจรต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

4.19 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารแจ้งกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

5.2 รายงานผลการดำเนินการกรณีนักศึกษาเสียชีวิต

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.3 รายงานการดำเนินการยกร่างระเบียบ“กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.2 แจ้งเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์