ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2556

เมื่อ 8 มกราคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.2 คำจำกัดความ “ผู้แทนพระองค์”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.3 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.4 การแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า 9 บรรทัดที่ 7-8 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เนื่องจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/สำนักก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน หน้า 13 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นำขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2555 ขอให้คณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หน้า 32 บรรทัดที่ 24 แก้ไขเป็น ระหว่างวันที่ 17-21 และ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า 9 บรรทัดที่ 7-8 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เนื่องจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/สำนักก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน หน้า 13 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นำขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2555 ขอให้คณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หน้า 32 บรรทัดที่ 24 แก้ไขเป็น ระหว่างวันที่ 17-21 และ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แจ้งการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระที่ 4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ และที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอประเด็นเรื่องการมอบอำนาจที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทักท้วงให้เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป(โดยคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

3.2 การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบคณะบริหารศาสตร์พิจารณาดำเนินการให้มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการทางวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.3 การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สกว.และสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาประสานแจ้งการชะลอการร่วมให้ทุนปริญญาเอกของคณะ/หลักสูตร และจำนวนทุน คปก.ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2557 (Joint Funding 57)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.4 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2552 –2554 เพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
(ครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 6) จำนวน 11 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555/2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ตามที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เสนอและขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.3 การเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือในระยะยาว Worldwide Classroom ระหว่างปี 2555 –2560 กับประเทศเบลเยี่ยม

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยขอให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลจากคณะ/สำนัก/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการนำข้อมูลเผยแพร่บน Worldwide Classroom

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.4 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2555(ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
(4) คณบดีนอกจากคณบดีตาม(2) และ (3)
(1)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
(2) นายธงชัย สวัสดิสาร
2. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.)
(1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
(4) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
(1) นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง
(2) นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.6 ขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.7 การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 เนื่องจากหลักสูตรกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.8 แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “งา”

มติที่ประชุม : ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญภายในคณะและของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วนการดำเนินงานของศูนย์งา ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการดำเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสมไว้ของศูนย์งา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.9 ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบการอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา 2556–2559 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะศิลปศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 2,974,399.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 ขอเสนอโครงการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการในการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี) โดยให้เป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองกลางเป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.12 แผนการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็ง สู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 - 2558 และขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.3 การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือแก่นักศึกษาประสบอัคคีภัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.6 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.7 สรุปผลการดำเนินงานจัดงานเกษตรอีสานใต้ปี 2555 (งบประมาณ พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์