ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2556

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจที่น้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 โครงการสัมมนาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

1.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 20 บรรทัดที่ 15 – 20 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 เนื่องจากหลักสูตรกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
หน้า 21 บรรทัดที่ 4 – 13 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญภายในคณะและของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วน การดำเนินงานของศูนย์งา ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการดำเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสมไว้ของศูนย์งา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะและมหาวิทยาลัย (หลังการประเมินซักซ้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯนำเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.2 การตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการตั้งชื่อถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้กรอบแนวคิด เป็นชื่อของแม่น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารถึงประชาคมอาเซียน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.3 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำ(ร่าง)ประกาศเพื่อพิจารณาทบทวนในประเด็นของการเขียนวัตถุประสงค์ โดยอธิการบดีจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแนวทางการจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในข้อกฎหมาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3.4 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 7) จำนวน 5 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่คณะศิลปศาสตร์นำเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 )

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก เสนอรายชื่อกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาที่งานสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2556 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 กรอบแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบแนวทางและการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.6 โครงการที่เสนอขอรับทุนจากสหภาพยุโรป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบกองแผนงานพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสมทบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 การกำหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.11 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.12 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นของหน่วยงานที่มีความต้องการ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น สำนักคอมพิวตอร์และเครือข่ายมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อ(หากมีความต้องการจากหน่วยงานนั้น) และสำหรับหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบำรุงในส่วนของสำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ซ่อมบำรุงและให้ความเห็นในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อม โดยหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.13 พิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย)หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการการตลาดแผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 3 หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.5 ขอแจ้งหน้าที่และรูปแบบการผลิตและการให้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ

5.6 การศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.7 การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.8 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.9 รายงานการสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 16.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์