ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3 / 2556

เมื่อ 5 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 20 บรรทัดที่ 15 – 20 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หน้า 18 บรรทัดที่ 14 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หน้า 19 บรรทัดที่ 1-4 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นของหน่วยงานที่มีความต้องการ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น สำนักคอมพิวตอร์และเครือข่ายมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อ(หากมีความต้องการจากหน่วยงานนั้น) และสำหรับหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบำรุงในส่วนของสำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ซ่อมบำรุงและให้ความเห็นในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อม โดยหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม และขอให้คณะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คณะบริหารศาสตร์ เสนอ รศ.มันทนา สามารถ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ รศ.สถาพร โภคา
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เสนอ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. คณะรัฐศาสตร์ เสนอ ศ.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ จำนวน 2 ราย
(1) ศ.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
(2) รศ.เอกชัย แสงอินทร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 8)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 8) จำนวน 4 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการรณรงค์ควบคุมดูแลในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรโดยเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.3 การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และขอให้คณะ/สำนัก แจ้งความประสงค์การเดินทาง ไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม ส่งที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสรุปการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 และขอให้คณะ/สำนัก เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตัดความเสี่ยงในข้อ 2,3 และ15 ออก โดยนำไปตั้งแผนพัฒนาบุคลากร และให้นำ ความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ไปจัดทำเป็นแผนควบคุมภายในต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555

มติที่ประชุม : - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : - กองคลังแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.10 การจัดทำแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ การจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยให้คณะ/สำนัก ดำเนินการดังนี้
1.ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556 วงเงินตั้งแต่ 2,000,000.00.-บาท (สองล้านบาท)ขึ้นไป ด้วยเงินทุกประเภทว่าได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ ( e-GP) แล้วหรือไม่ หากพบว่ายังไม่บันทึกให้คณะ/สำนัก เร่งการดำเนินการบันทึกโดยเร็ว
2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้คณะ/สำนัก บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อ ทุกแหล่งเงิน ที่มีวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 500,000.00 .-บาท (ห้าแสนบาท)ขึ้นไป บันทึกข้อมูลผ่านในระบบ ( e-GP)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.11 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการอนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

มติที่ประชุม : - กองคลังแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.12 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.13 แนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการ และให้นำเสนอแนวทางการบริหารงานของศูนย์หนังสือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.14 ขออนุมัติดูแลรับผิดชอบและใช้อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ให้ผู้บริหาร 3 หน่วยงาน(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) ร่วมประชุมหาข้อสรุปและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

4.15 การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (1 มิ.ย.55 ถึง 28 ก.พ.56)

มติที่ประชุม : รับทราบผลการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.16 กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.17 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอรายชื่อ จำนวน 16 ท่าน ดังนี้
1. นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดศรีสะเกษ
2. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดยโสธร
3. นายวัลลภ บุญพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดสกลนคร
4. นายธีรพล ลิขิตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดนครพนม
5. นางสุพิณ โภคสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดมุกดาหาร
6. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอำนาจเจริญ
7. เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
8. นายชวลิต องควานิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
9. นายมีชัย แต้สุจริยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
10. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
11. นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
12. เภสัชกรสุพิศศรี รัตนสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
13. นายจีระชัย ไกรกังวาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
14. นายปริญญา พิณทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดอุบลราชธานี
15. นายประวิตร อนันตวราศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒินอกเขตพื้นที่
16. นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒินอกเขตพื้นที่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การยกเลิกรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.2 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.5 รายงานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

5.6 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.7 การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกองคลังพิจารณาจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่คณะ/สำนัก/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

5.9 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาท)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 การค้างส่งหนังสือและค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งคืนสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งคืน
2. ให้กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสำนักวิทยบริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษาและบุคลากรที่ลาออก/หมดสัญญาจ้าง/เกษียณอายุราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.3 โครงการสัมมนาผู้บริหารร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์