ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4 / 2556

เมื่อ 15 มีนาคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ แก้ไขเป็น เสนออธิการบดี โดยมีความเห็นว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปเจรจากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ควรจะมีการเดินทางเป็นกลุ่มย่อยเพราะมหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน
หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ – ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตัดความเสี่ยงในข้อ ๒,๓ และ๑๕ ออก โดยนำไปตั้งแผนพัฒนาบุคลากร และให้นำความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ไปจัดทำเป็นแผนควบคุมภายในต่อไป
หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๙-๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการดำเนินการดังนี้
๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งคืน
๒. ให้กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสำนักวิทยบริการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษาและบุคลากรที่ลาออก/หมดสัญญาจ้าง/เกษียณอายุราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารงบประมาณโดยจัดสรรตามกรอบวงเงินที่ได้รับ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์/และโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

3.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม(เพิ่มเติม) คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม)ระดับคณะของคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.3 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม ๑ ท่าน คือ นายมงคล ตันสุวรรณ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน และขอให้กองแผนงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายของ คณะ/สำนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 การขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ให้กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากกรอบอัตรากำลังเดิม ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยขอให้ทบทวนใน ๘ สาขาวิชาเป็นลำดับแรก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.7 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายในโดยการจัดให้มี การประเมินภาควิชาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์