ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2556

เมื่อ 23 เมษายน 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.2 สถานที่ตั้งของโรงพิมพ์และที่ตั้งของชมรมต่างๆสังกัดสโมสรนักศึกษา

มติที่ประชุม : สำนักงานพัฒนานักศึกษาแจ้งถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

3.3 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๑๖ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๑๑ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๕ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบในกิจกรรมการบริการ โครงการรถรับส่งทุกเย็นวันศุกร์ ประจำปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อศึกษา ในรายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

4.3 จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่นักศึกษาของจังหวัดพระวิหาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการมอบทุนตามที่คณะเสนอในระดับปริญญาตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 คำชี้แจงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำส่งคณะ/สำนักเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนสำรองคณะเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค

มติที่ประชุม : อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.4 ผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

6.5 แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.7 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.8 การประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 13.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์