ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3 / 2552

เมื่อ 7 เมษายน 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.2 การสำรวจระบบการจัดศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับปรัชญาขงจื้อ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทั้ง 4 คณะ คือคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ/ คณะบริหารศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ พิจารณาร่วมกันในรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะ โดยอาศัยกรอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติแบ่งส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกันและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 และเห็นชอบให้ดำเนินการขอพระราชทานนามอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี ณ วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น “ อาคารเทพรัตน์คุรุปการ ” และในส่วนการขอพระราชทานเปิดร้านภูฟ้า ที่ประชุมให้ความเห็นว่าควรให้อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อน จึงพิจารณาขอพระราชทานในการดำเนินกิจกรรมต่อไป โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา ประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 แนวทางการดำเนินการการให้บริการทะเบียนและการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ให้กองบริการการศึกษาพิจารณาตรวจสอบการกำหนดค่าบริการต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบภาระงานในความรับผิดชอบในการนำมากำหนดเป็นค่าบริการต่างๆ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการบริการตามปกติที่มีการให้บริการอยู่แล้วและให้พิจารณาแก้ไขในรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ขอตั้งชื่อจุดบริการ ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ
ข้อ 3 (3.2,3.3) พิจารณากำหนดอัตราค่าบริการรวมกัน เป็นค่าจัดส่งเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
ข้อ 4 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับรายได้จากการออกใบรับรองต่างๆ และในข้อ 3 ให้เป็นเงินฝากของงานทะเบียนนักศึกษาฯ แก้ไขเป็น เงินรับฝาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขออนุมัติกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาเดิมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สำหรับนักศึกษารหัส 50

มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้ความเห็นว่าค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายมีความเหมาะสมดีแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ ซึ่งการกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 สถานภาพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
1.ให้ตรวจสอบและคัดชื่อนักศึกษา ที่มารายงานตัวแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ออกภายใน 1 สัปดาห์ ให้พ้นสภาพนักศึกษา เพื่อข้อมูลจำนวนนักศึกษาจะได้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.ให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดีภายใน 2 สัปดาห์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์สุขภาพเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ปรับโครงสร้างในส่วนสำนักงานคณบดีให้กระชับและเหมาะสมเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.7 การรายงานข้อมูลองค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การดำเนินงานเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.3,4.4,4.5) เห็นชอบให้เก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรอบปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52 )
2. องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยเห็นชอบตามแนวทางที่ 1 คณะ/สำนักสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวคือ ผลการสำรวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นผลการสำรวจฯ ระดับคณะ/สำนักด้วย
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน โดยงานประกันคุณภาพฯใช้ข้อมูลจากกองส่งเสริมการวิจัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 ผลการประสานความร่วมมือการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาหาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยจากคณะ/สำนัก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องส่งให้งานประกันคุณภาพฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.3 การกำหนดค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Audit Committee )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเสนออัตราค่าเบี้ยประชุมเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3,000 บาท และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 1,000 บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

5.4 สรุปผลการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรอีสานใต้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.5 สรุปข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและขอให้กองวิเทศสัมพันธ์พิจารณารวบรวมการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การจัดทำหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักการและแนวคิดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางที่ 2 และ 3

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ