ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2556

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า(ด้วยวาจา) ที่ได้รับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.2 สถานที่ตั้งของโรงพิมพ์และที่ตั้งของชมรมต่างๆสังกัดสโมสรนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษาและชมรมดนตรีไทย ใช้อาคารสถานพยาบาลเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยศึกษาและพิจารณาเสนอรูปแบบในการจัดพื้นที่รวมทั้งที่ตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๕. ทาบทามกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
รางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘. นายชวลิต องควานิช กรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขออนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๐)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๑๗ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๔ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.8 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกิจกรรมการพัฒนาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.9 ขออนุมัติปรับแผนการขอรับนักศึกษาเพิ่ม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปรับแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : -คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

5.2 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ สำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เตรียมปรับรูปแบบสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกำหนดประธานและอำนาจหน้าที่เป็น ๓ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ กลุ่มเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 การร่วมงานประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโบราณและขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมืองและมอบกองกลาง เพื่อจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดให้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป
๒. คณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพระราชทาน มอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๓. คณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีจัดทำต้นเทียน มอบหมาย คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๔. คณะกรรมการฝ่ายเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มอบหมาย นายสุพัฒน์ เงาะปก สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๕. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและจัดระเบียบเส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษา มอบหมาย นายครรคิด เครือวัลย์ สังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงแสง เสียงประกอบขบวนแห่กลางคืน มอบหมาย คณบดีคณะบริหารศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.3 การขออนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์