ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2556

เมื่อ 4 มิถุนายน 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สำนักราชเลขาธิการแจ้งกำหนดวันเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.2 กำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.ระเบียบวาระที่ ๔.๑
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๖-๗ “ เพื่อทำหน้าที่เลือกสรรและรวบรวมข้อมูล
ของบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลั่นกรองเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ”, บรรทัดที่ ๙ “และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย”, บรรทัดที่ ๑๑-๑๒ “๑.อธิการบดี
กรรมการ ๒.ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ”
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐ “และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย”
- เพิ่ม ข้อ ๓.บรรทัดที่ ๒๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๓.ระเบียบวาระที่ ๔.๕
- แก้ไขมติที่ประชุม หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ จากเดิม “มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม : อนุมัติ”
๔.ระเบียบวาระที่ ๖.๑
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๒๑ “อาเซียน”, บรรทัดที่ ๒๒ “สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง/การวิเคราะห์อัตรากำลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือก บุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิผลการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้
- คณะทำงานชุดที่ ๑ : คณะทำงานกลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ : ประกอบด้วย
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- คณะทำงานชุดที่ ๒ : คณะทำงานกลุ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต : ประกอบด้วย
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- และให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะทำงานชุดที่ ๓ เป็น การศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเพื่อการรับนักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ทุกคณะ/สำนัก รายงานเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต และเงินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ นำส่งข้อมูลให้กองคลัง เพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมและสรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวน ๖ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ๔.๒ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะ/
สำนัก (ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ นำไปพิจารณาปรับแก้ไข
รูปแบบและปรับปรุงเนื้อหาในประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้การนำไปถือปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Korea Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเรื่องให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา
เสนอความเห็นในรายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 การพิจารณาต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับสถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน
สาขาวิชาที่จะศึกษาและขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับบุคลากรจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 พิจารณาพื้นที่สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักหลังอื่นๆ (Master Plan)
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.9 ขอเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอข้อมูลในความพร้อมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.2 การจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 โครงการ “ม.อุบลฯร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค”
ปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับการจัดทำกิจกรรมให้ชัดเจนและกำหนดแผนค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 โครงการผู้บริหารสัมพันธ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.6 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์