ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2556

เมื่อ 2 กรกฏาคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การปรับวิธีการจัดทำคำขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.2 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

1.3 พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.ระเบียบวาระที่ ๓.๑
-ให้ตัดข้อความ หน้า ๖ บรรทัดที่ ๔ “และสวัสดิการบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นต้น ”
-แก้ไข บรรทัดที่ ๖ จากเดิม “๒.ให้เพิ่มนักศึกษาอาเซียน” แก้ไขเป็น ๒.กลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติ
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒
เพิ่มข้อความ หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๙-๒๐ เพิ่มเป็น ๖.ผู้ใช้บัณฑิต ๗. ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับคณะโดยการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีโทรศัพท์หากไม่สามารถเดินทาง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อการศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการรับนักศึกษาต่างชาติ และให้คณะทำงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 การจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาเก่า(รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒๕๕๖ ลงมา) ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา จัดทำหนังสือแจ้ง ให้คณะวิชา/หลักสูตรต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบที่เสนอ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา แล้วจึงนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การปรับปรุง แก้ไข ห้องประทับรับรองส่วนพระองค์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ ตาม
ข้อแนะนำจากสำนักพระราชวังนั้นแต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดที่จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงห้องฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ช่วงธันวาคม ๒๕๕๖) อาจดำเนินการไม่ทันกำหนดตามแผนและทำให้ผลงานไม่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยขอให้สำนักงานพัฒนาหลักสูตร ประสานกับทางสำนักพระราชวัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอใช้สถานที่เดิมไปก่อน และจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 ๔.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔.๒.๑) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒)
๔.๒.๒) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีราย เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์

มติที่ประชุม : ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ )มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒) จำนวน ๑๗ คน จำแนกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จำนวน ๑๖ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ) มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้หลักสูตร/คณะ ดำเนินการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป หากดำเนินการขออนุมัติไว้แล้ว ให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางในการเสนอขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการให้บริการทางวิชาการและเงินสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ให้กองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือเพื่อให้การบริการทางวิชาการ เช่นการเป็นที่ปรึกษา การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน เป็นต้น แล้วจึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
๒. ให้กองแผนงาน พิจารณากำหนดรหัสในการจำแนกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ให้สามารถตรวจสอบยอดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ แยกจากเงินรายได้จริง เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
๓. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน กำหนดจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจำแนกลักษณะรายรับให้เข้าใจตรงกัน และให้ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเดิม เป็นระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP)

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะยาว และกำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะโดยขอให้ทุกคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตรวจสอบลูกหนี้ของ
หน่วยงานและพิจารณาดำเนินการติดตามทวงถามหนี้สิน และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 การบันทึกขออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิก การเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 ประสิทธิภาพการดำเนินการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 การดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส จำนวน ๑ ชุด

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.6 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.7 สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.8 สรุปผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.9 การปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบและให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งให้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ได้รับทราบกรณีของมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา เป็นบางหลักสูตรเท่านั้น และให้มีการสอบถามแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.2 รายงานผลการปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษาราชาวดี ๑ ราชพฤกษ์ ๒
และราชาวดี ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.3 รายงานผลการรับนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.5 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์