ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2556

เมื่อ 6 สิงหาคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๑๕-๑๙ แก้ไขมติที่ประชุม จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอวาระขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการ
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่
ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้หลักสูตร/คณะ ดำเนินการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หากดำเนินการขออนุมัติไว้แล้ว ให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 กำหนดการและรายชื่อคณะกรรมการประเมินภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.4 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้คณะทำงานแต่ละชุดแยกการดำเนินการและกำหนดกิจกรรม/เสนอแผนและงบประมาณสำหรับการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ๔.๑ การเสนอ(ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔.๑.๑ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ฝึกสอนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ๔.๑.๑ ทั้งนี้ ที่ประชุม มีการพิจารณาอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรปรับแก้ไขวิธีการเขียนให้ถูกต้อง โดยเพิ่มเติม คำจำกัดความ หลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินสมนาคุณโดยหมวดใด
มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
๔.๑.๒ มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ศึกษาข้อมูลของกองทุนพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมงานด้านการพัฒนากีฬา ถ้าระเบียบกองทุนไม่ครอบคลุมการจัดสรรให้แก้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในครั้งต่อไป

๔.๑.๓ มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรูปแบบวิธีการเขียนให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.2 ๔.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน
๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๕๑ คน
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๙ คน
๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สำเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม : ๔.๒.๑
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

๔.๒.๒
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๕๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

๔.๒.๓
มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญาเกียรติ
นิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ จำนวน ๙ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

๔.๒.๔
มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 นโยบาย แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบุคมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 โครงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.11 โครงการขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.12 ขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : -ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓๙ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ กรณีราย นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ราย นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ให้สำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ มีมติรับรองการสำเร็จการศึกษาของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย และเพื่อยังประโยชน์แก่นักศึกษา มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ กรณีราย Mrs.Linda Nowakowski

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Discussion of Alternatives” จากวารสาร Interconnection Issue ๔ ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ของราย Mrs. Linda Nowakowski นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาโดยอนุโลม ด้วยเหตุข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะ
ดังนั้นเพื่อยังประโยชน์ให้กับนักศึกษา จึงเห็นควรอนุโลมเรื่องบทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา โดยวันสำเร็จการศึกษาของ Mrs. Linda Nowakowski ให้เป็นตามมติคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเห็นควรเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.16 (ร่าง)ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.17 การลงนามความร่วมมือระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.18 รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมการใช้ระบบ TQF

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการนำระบบ UBU TQF MAPPER ไปใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร และรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการอ่านและจัดหาทรัพยากร “LIB UBU Book Fair”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

5.5 แจ้งสถานะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ดำเนินการโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.6 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ช่วงเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.8 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี วิธีรับตรงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.9 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.10 รายงานการดำเนินงานการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การผลิตอาหาร)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บรรจุในแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.4 การพิจารณา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.5 การพิจารณาเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.6 รายงานประจำปี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์