ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2556

เมื่อ 13 กันยายน 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สรุปข้อมูลจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 สรุปรายงานการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 กำหนดการพิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒๔-๒๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๑๓ – ๑๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๗ - ๒๘

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีการพิจารณาอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะดังนี้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรประสานผู้รับผิดชอบแต่ละด้านของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้รวบรวมแผนงาน /กิจกรรม/โครงการ และให้สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นลายลักษณ์อักษร และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ที่ประชุม มีการพิจารณาอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑.ให้กองแผนงาน พิจารณาจัดประชุมสัมมนาการปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาใน
เรื่องงบประมาณ
๒.ให้กองบริการการศึกษา เก็บข้อมูลรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯ เพื่อนำมาปรับปรุง
๓.ขอความร่วมมือคณะ/วิชา มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา
๔.คณะทำงานควร จัดลำดับความเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานของแต่ละปี
๕.ควรมีคณะทำงานกลุ่มย่อย ที่ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณบดีต่างๆที่สนใจ ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน
๖.กองแผนงาน ควรกำหนดแบบฟอร์มของการเขียนโครงการเพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะทำงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๙ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศการจัดสรรเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณานำรูปแบบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดสรรให้สำนักวิทยบริการ เป็นแนวทางในการจัดสรรให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.4 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้กองคลังเร่งรัดการรายงานทางการเงินไตรมาส ที่ ๓ และที่
๔ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การปรับปรุงสถานีบริการให้เป็นมาตรฐาน ปตท.

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงิน ที่ไม่อนุญาตให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันทั้ง ๕ ข้อ และมอบสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Korea
Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for
Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Holiday
Inn Pattaya ประเทศไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thai
Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.14 พิจารณา(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
(๑)หน้า ๑ บรรทัดที่ ๒ เปลี่ยนจาก ผลงาน เป็น คัดเลือก
บรรทัดที่ ๓ ตัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
บรรทัดที่ ๗ เพิ่มข้อความ ..พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ความในข้อ ๕ วรรค ๒ ประกอบด้วยข้อ ๙....
บรรทัดที่ ๒๑ ตัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
(๒)หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๒ ตัด คำว่า หลักเกณฑ์ , และข้อ๕
บรรทัดที่ ๒๓ เพิ่ม จาก...นำเสนอตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ต่อ....
บรรทัดที่ ๒๔ ตัด วันที่ ๒๗ และ ๒๕๕๖ เป็น ภายในเดือนกันยายน
(๓) หน้า ๓ บรรทัดที่ ๔ เปลี่ยน ..ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ.. เป็น ..ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย...
บรรทัดที่ ๗ ตัด...ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็น ..ประชุมสภามหาวิทยาลัย...
บรรทัดที่ ๑๖ตัด ..เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็น เดือนพฤศจิกายน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.15 (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นการจัดสรรเงินรางวัลส่วนที่ ๑ สัดส่วน ๓๐% ให้นำมาเฉลี่ยตามจำนวนคนในแต่ละส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.16 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 ขออนุมัติใช้เงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์ เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเป็นการประชุมวาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.19 โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว (Green Agriculture for Green Living)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การขอใช้พื้นที่ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยฯ สำหรับต่อเติมอาคารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน

มติที่ประชุม : รับทราบโดยไม่มีข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.2 โครงการมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.7 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์