ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 วาระพิเศษ / 2556

เมื่อ 17 กันยายน 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.มอบกองแผนงานตรวจสอบประมาณการรายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หากเป็นลักษณะเงินที่ได้รับสนับสนุนเพื่อดำเนินการบริการวิชาการ ให้พิจารณาประมาณการรายรับเพียงร้อยละ ๕-๑๐ (ในส่วนที่มหาวิทยาลัยและคณะที่จะได้รับ)
๒.เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งประมาณการรายจ่ายสำหรับปรับอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (เยียวยา) (โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะ) ส่วนคณะ/หน่วยงาน ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวโดยยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
๓.สำหรับประเด็นเรื่องประมาณการรายจ่ายสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) มอบกองแผนงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยแยกประเด็นเฉพาะเรื่องโดยขออนุมัติหลักการ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายฯ (เยียวยา)

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม รศ.ธีระพล บันสิทธิ์