ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 / 2556

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันะและกิจการภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๙ - ๒๑
เดิม ๓.ให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน โดยให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับผิดชอบดำเนินการก่อนเริ่มปีการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนปรับปรุง ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา
แก้ไขเป็น ๓. ให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะมีการตรวจ
ประเมินโดยให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับผิดชอบให้ดำเนินการก่อนการประเมินในปีการศึกษาปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนปรับปรุง ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๑๓-๑๖
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ศึกษาศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษากำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ให้จัดการศึกษาแบบปกติและเห็นชอบให้ปรับปรุงวันสอบกลางภาคในภาคการศึกษาปกติให้เป็น ๑๐ วัน
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษในปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยเริ่มในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษากำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆให้จัดการศึกษาแบบปกติ และเห็นชอบให้ปรับปรุงวันสอบกลางภาคในภาคการศึกษาปกติให้เป็น ๑๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัยและคณ/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 ขอความเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อเรื่องและประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้
สอดคล้องและสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และปรับแก้ไขตามข้อแนะนำของคณะกรรมการบริหารก่อนการจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔ ) จำนวน ๗ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาควิชา และคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ
ภาควิชา และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและให้แยกเป็นกลุ่มสาขาวิชา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมการประเมินซ้ำ

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 ฉบับร่างแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำไปปรับแก้ไขและนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.6 ขออนุม้ติปรับแผนการรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน และนำส่งกองแผนงานต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขอความเห็นชอบการบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.11 การทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.13 ขออนุมัติเปิดประตู ๔ เป็นการชั่วคราวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นการชั่วคราวในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.14 แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยและการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนา

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.15 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.17 แถลงการณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คัดค้านการบิดเบือนหลักการแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและกำหนดแถลงการณ์ การคัดค้านการบิดเบือนหลักการแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 รายงานการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.3 โครงการ “ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 กำหนดการพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
ประจำปี ๒๕๕๖ และวันรำลึกแห่งความดีจังหวัดอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลาออก

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี