ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 / 2556

เมื่อ 12 ธันวาคม 2556

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี เข้าร่วมงานแสดงความยินดีผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตนโนบล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓
เดิม มติที่ประชุม : อนุมัติ เพิ่มเติมเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นการชั่วคราวในช่วงงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. – พ.ย. ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.การติดตาม (MONITOR) ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส
๒. การนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้นำเสนอ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (พฤศจิกายน) และ รอบ ๙ เดือน (รายงานสิ้นเดือนกุมภาพันธ์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบรายละเอียด และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 รายงานความคืบหน้าในการบันทึก มคอ. ๒ – มคอ.๖ ในระบบโปรแกรม UBU TQF MAPPER

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให้มีการขยายเวลาบันทึก มคอ.๔,มคอ.๕,มคอ.๖ ของเทอมต้น และเทอมปลาย ไปจนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒๔ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๑๘ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มติที่ประชุม : -สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา แจ้งถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยและการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนา

มติที่ประชุม : -โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ แจ้งถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.4 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมรับประเมินซ้ำ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะรัฐศาสตร์นำไปปรับแผนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 รายงานผลการดำเนินงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มคำนิยาม คำว่า ทรัพย์สิน ในข้อบังคับข้อ ๔
“ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา เงินตรา สิทธิประโยชน์และวัตถุรูปร่างอื่นๆ ที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้อันอยู่ในอำนาจบริหารจัดการของสำนักฯ
๒. ข้อ ๘ ปรับแก้ไข องค์ประกอบคณะกรรมการประจำคณะ
(๑) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย รองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๑ คน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการสำนักฯบริหารทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔)
๓. ข้อ ๑๐(๒) เพิ่มคำว่า พิจารณาอนุมัติค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
(๕) ให้ตัดคำว่า “และระบบการบริหารจัดการของสำนัก”
(๖) เพิ่มข้อความในวรรคสุดท้าย “..และการจัดการระเบียบบริหารงานภายใน และระบบการบริหารจัดการของสำนัก”
(เพิ่ม (๑๓) )พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์
อื่นให้แก่ผู้อำนวยการสำนักฯที่จ้างบุคคลภายนอก
๔. ข้อ ๑๒ เพิ่มข้อความ ใน (๙) “เมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง … ให้นำความในวรรคห้า ยกเว้น (๘) และ(๙) มาใช้บังคับ...”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำ (ร่าง) ดังกล่าวไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.7 ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.8 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในกรอบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติอนุปริญญาแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑๐.๑ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน
๔.๑๐.๒ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
๔.๑๐.๓ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘๐ คน

มติที่ประชุม : ๔.๑๐.๑ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๑๐.๒ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๑๐.๓ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘๐ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 การขอกำหนดแบ่งส่วนงานภายใน ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาทบทวน และนำเสนอต่อที่ประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.12 การขอกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ของสำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติม “สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ปรับโครงสร้างการบริหาร และกรอบอัตรากำลังและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา
๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง “ Indigenous foods In
clinicalnutrition and health ” ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.3 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.4 รายงานผลการสอบบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.5 สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.7 สรุปรายงานผลโครงการกีฬาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.8 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตนโนบล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.9 ภาคีเครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสร้างสุขภาวะแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี