ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2557

เมื่อ 7 มกราคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานประกัน
คุณภาพ การศึกษาฯ ตรวจสอบรายละเอียดและให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๓๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ นำไปปรับแผนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ปรับโครงสร้างการบริหาร และกรอบอัตรากำลังและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ และให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ดำเนินการตามกรอบแนวทางและการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลัง นำไปปรับปรุงการวิเคราะห์งบการเงิน
โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
ให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕
๑. ให้ตัดหัวหน้าภาควิชา เพิ่มในส่วนท้ายของกลุ่ม หัวหน้าสาขาวิชา..... ดังนี้
ตำแหน่ง อัตรา
หัวหน้าภาควิชา* เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐บาท/เดือน
(นำมาเขียนเพิ่ม )
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ บาท -๕,๖๐๐ บาท/เดือน๒. ให้ตัดข้อความ ในแนบท้ายประกาศ
หมายเหตุ หมายถึง ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การ เบิกจ่ายเงอนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๒ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๗.๑) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑ คน
๔.๗.๒) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
๔.๗.๓) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน

มติที่ประชุม : ๔.๗.๑) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๗.๒) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๗.๓) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 กิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.9 ขอใช้เงินกองทุนฯสะสม เพื่อสมทบจ่ายเงินเยียวยา และใช้เป็นเงินเดือนส่วนที่เพิ่มจากการปรับฐานเงินเดือน

มติที่ประชุม : ให้คณะศิลปศาสตร์ ประสานกับกองแผนงาน ในการตรวจสอบยอด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในคราวแรกในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หากตรวจสอบแล้วพบว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ให้ดำเนินการบริหารจัดการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใน หรือเสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนที่ขาดและขออนุมัติใช้เงินสำรองของคณะต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กำหนดการจัดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” ทำบุญตักบาตร /พบปะประชาคม /ปีใหม่ ม.อุบลฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี