ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2557

เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การเสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ และ ๑๐๘ ครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. –พ.๕.๒๕๕๖)เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ตัดคำนิยาม “บุคลากร” หมายความว่า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ สบสท.

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗) ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพพร้อมดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในส่วนของคณะหรือหลักสูตรที่มีปัญหาในเรื่องของ การบริหารจัดการนักศึกษาซึ่งรับนักศึกษาเกินโควตา ขอให้คณะพิจารณาเป็นรายกรณี และเสนอมายังสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้ประกาศฯเดิม ทั้งในส่วนของเงื่อนไขการตีพิมพ์ของอาจารย์ ซึ่งต้องตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง และระดับชาติไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง และ ในส่วนของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาฯ ต้อง มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาภายใน ๑.๕ เท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดเหมือนเดิม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ขอความร่วมมือจากคณะ/สำนัก ดังนี้
๑.ของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ หรือของจังหวัด
อุบลราชธานี หากมีค่าใช้จ่ายให้แจ้งมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นการให้ความอนุเคราะห์
๒. การจัดทำวีดีทัศน์ในการแนะนำมหาวิทยาลัย
๓. ขอความร่วมมือจากคณบดี/ผู้อำนวยการ ในการให้ความอนุเคราะห์จัดเตรียมนักศึกษา
และบุคลากรเพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
๔. ในส่วนการแสดงมอบคณะศิลปศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เพื่อ
เตรียมการแสดง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้
ประสานงาน และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.4 ขออนุมัติใช้พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ สำหรับห้องประชุมชั้น ๒ มอบสำนักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ประสานกับกองบริการการศึกษา ส่วนแนวทางการชำระค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ดูแลอาคาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการในการประเมินโครงการวิจัยและ
พิจารณาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ นำไปปรับปรุงและเสนอขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการเรื่องอัตราค่าตอบแทน และ มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ หารือร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Tecnology licensing office)ในการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.7 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : - ขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติยกเลิกประกาศเดิมและขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์การเรียกเก็บและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มอบคณะวิทยาศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาปรับแก้ไขและนำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.10 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม โดยใช้เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองแผนงาน ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูล และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและคัดค้านการสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
๑. ขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและคัดค้านการสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา
๒. มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยุติการก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุที่มิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย
๓. มอบคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณากำกับดูแลการจัดตั้งชมรมให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.12 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยสมทบค่าก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบคณะนิติศาสตร์ ประสานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.4 ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำหรับไตรมาสที่ ๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัย/สำนักและหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.6 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ “อ่างแก้วเกมส์”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ และโครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.9 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2014

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.10 รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ และรายงานประจำปี
๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี