ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3 / 2557

เมื่อ 11 มีนาคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๒๕ และ ๒๖ จากเดิม
๒.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ยุติการก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุโดยมิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น
๒. มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติการ
ก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุที่มิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ไตรมาส ๓ (ข้อมูลรอบ ๙ เดือน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ขอความร่วมมือ การกรอกข้อมูลผลงานการตีพิมพ์
ของนักศึกษาระดับปริญาโทและปริญาเอก ขอให้คณะ/สำนัก กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดทำขึ้นซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๒.๙.๓ และ ๒.๙.๔
๒. ในการส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ขอให้กองแผนงาน ระบุใน
แบบสอบถามข้อมูลถึงระดับหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้นำไปวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.2 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการในการประเมินโครงการวิจัยและพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำไปปรับแก้ไข
การเขียนประกาศให้ชัดเจน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 ขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษานานาชาติ (International
Education Office)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

3.5 การขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – มคอ.๖ ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – มคอ.๖ ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่หน่วยงานเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๑๗ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คนและระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑.๑) ศาสตราจารย์ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
๒.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบให้ทาบทามตามลำดับ ดังนี้
๒.๑) ศาสตราจารย์ปิยะนาถ บุนนาค
๒.๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว
๓. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบให้ทาบทามตามลำดับ ดังนี้
๓.๑) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ บุญ-หลง
๓.๒) ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 การขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและ
สนับสนุนงานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๖๖๗

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วนต้องจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตเหลือจ่ายสะสม คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัยและเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มและขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยคณะทำงานพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.10 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งกองแผนงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เงินอุดหนุน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการใน ประเด็นที่ ๑ แต่ขอให้ระบุหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นความรับผิดชอบของลูกหนี้ ส่วน ประเด็นที่ ๒ อนุมัติในหลักการ มอบกองคลัง ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.14 การขออนุมัติตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.14 ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที กับ Google สำหรับการใช้งานระบบ Google Apps for Education

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และให้สำนักคอมพิวเตอร์เสนอรูปแบบการใช้งานในรายละเอียด และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.15 แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามแนวทางที่ ๒ กองคลังทำการขออนุมัติและเบิกจ่าย พร้อมบันทึกรายการผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS แทนคณะ/หน่วยงาน ภายหลังจากได้รับใบแจ้งรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ จากสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยคณะ/หน่วยงาน ต้องแจ้งรหัสโครงการที่จะเบิกให้กองคลังทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.16 ขออนุมัติใช้เงินสำรองของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ฐานข้อมูลจำนวน ๔ ฐานข้อมูลได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา,ข้อมูลบุคลากร,ข้อมูลการเงินและงบประมาณ และข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้ง TOR และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.18 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนภายใน เชิญคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.19 ขออนุมัติแผนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.20 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เหลือจ่ายสะสมเพื่อสมทบจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง ประชาคมวิจัยกับการเตรียมความพร้อมสู่ระบบประเมิน ผลการวิจัยของประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 นโยบายพรรคผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 (ร่าง) ปฎิทินการปฏบัติงานประจำปี กองคลัง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.4 จ่ายเงินค่าปรับ กรณีได้รับสิทธิขยายเวลาการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 รายงานประจำปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : -นำเสนอในการประชุมวาระพิเศษ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.7 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินจัดสรรเพื่อดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ และ ๒ ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.8 โครงการการจัดทำกิจกรรม UBU SHOW and SHARE 2014

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.9 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.10 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑ (UBU CHARITY 2014)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี