ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2557

เมื่อ 1 เมษายน 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเปิดการตรวจสอบงบการเงินงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

1.3 สอบถามความเห็นในการจัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.4 จังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้างอาคารเรียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๓ เดิม ส่วนประเด็นที่ ๒ อนุมัติในหลักการมอบกองคลัง ประสานกับ
สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
แก้ไขเป็น จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๔/๒๕๕๗ วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๗ บรรทัดที่ ๗ ระเบียบวาระ ๔.๑
เดิม ...เรียกเก็บจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรร..
แก้ไขเป็น ...เรียกเก็บจากนักศึกษา(หลังจากหักอัตราคงที่ คือ ๔,๐๐๐ บาทแล้ว)
มหาวิทยาลัยจะจัดสรร....
หน้า ๘ เดิม มติที่ประชุม ไตรมาสที่ ๑
แก้ไขเป็น ไตรมาสที่ ๒ เพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
๑.กรณีการประเมินคณะวิชาที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้แยกประเมินตามคณะวิชา คือ ๑.) คณะพยาบาลศาสตร์ ๒.) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.) คณะศิลปศาสตร์ ๔.) คณะรัฐศาสตร์
๒.ส่วนคณะ/สำนัก ให้มีรูปแบบการประเมินรวมกันเป็นกลุ่มสาขาวิชา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 ปรับปรุงการกำหนดแบ่งส่วนงานภายใน ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุม ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑.การเสนอหนังสือเพื่อให้อธิการบดีวินิจฉัย ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
๒.ปรับปรุงภาระงานของแต่ละฝ่ายให้ถูกต้องเหมาะสม
๓.ปรับการเขียนรายละเอียดในโครงสร้างการบริหารภายใน โดยระบุ อัตรากำลังตำแหน่ง และภาระงาน
๔.เสนอแผนและงบประมาณที่คาดว่าจะต้องได้รับการจัดสรร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีหรือคณบดี จำนวน ๒ คน กรรมการ
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๒.๒ คณบดีคณะบริหารศาสตร์
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน แต่ไม่เกินสองคน กรรมการ
๓.๑ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๓.๒ ศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
๓.๓ นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์
(หมายเหตุ ทาบทามเรียงตามลำดับ)
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน กรรมการ
๔.๑ นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา
๔.๒ นายชวพจน์ ศุภสาร
(หมายเหตุ ทาบทามเรียงตามลำดับ)
(๕)ผู้อำนวยการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.2 พิจารณาแนวทางในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีผลกระทบจากการเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT และการปรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้
๑.เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตร ปรับจำนวนการเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) โดยปรับเพิ่มจำนวนเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละคณะ/หลักสูตรประมาณร้อยละ ๓๐-๓๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้
๒.เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสังกัดคณะ/หลักสูตรตามจำนวนแผนการรับที่คณะ/หลักสูตรกำหนด หรืออาจพิจารณาปรับเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ โดยให้ทบทวนจากสถิติผลการรับนักศึกษาของคณะ/หลักสูตรที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรณีที่คณะ/หลักสูตรมีความประสงค์จะปรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมขอให้แจ้ง กองบริการการศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครได้รับทราบโดยทั่วกัน
๓.เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรพิจารณาดำเนินการปรับเพิ่มจำนวนในการประกาศรายชื่อในอันดับสำรองได้ โดยให้ทบทวนจากสถิติผลการรับนักศึกษาของคณะ/หลักสูตรที่ผ่านมา
๔.เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาทบทวนจำนวนที่ประสงค์จะรับเข้าศึกษาเพิ่มเติมจากสถิติ ผลการรับนักศึกษาของคณะ/หลักสูตรที่ผ่านมา และแจ้งกองบริการการศึกษา เพื่อรวบรวมและจัดทำประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์บริการออกแบบและอนุรักษ์ศิลปะลุ่มน้ำโขง คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๙ ) จำนวน ๑๒ คน เป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๑๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 การดำเนินงานจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.8 การรับรองการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระเนื่องจากเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่รอการตัดหนี้จากระบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ตรวจสอบปฏิทินและดำเนินการต่อไป ดังนี้
๑.เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ที่ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
๒.เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตร เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้ารับการอบรมในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง/วิชา ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หลักสูตรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและแจ้งกองบริการการศึกษารับทราบ
๓.เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการเตรียมงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.เห็นชอบให้ดำเนินการจัดอบรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบ งานรับเข้า-ศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และสำนักวิทยบริการ พิจารณารายละเอียดรูปแบบและตารางเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.2 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ UBU SHOW and Share ๒๐๑๔ ผลงานที่เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี